Trwa ładowanie...
d2itzw6
d2itzw6
espi

ORBIS - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12 lutego 2014 r. i wyniki głosowań (8/2014)

ORBIS - Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12 lutego 2014 r. i wyniki głosowań (8/2014)
Share
d2itzw6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ORBIS | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 12 lutego 2014 r. i wyniki głosowań | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | "Orbis" S.A. przekazuje treść Uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. w dniu 12 lutego 2014 r., a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się": (Pkt 1 porządku obrad) Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Andrzeja Leganowicz. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano 26.292.665 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 3
porządku obrad) Uchwała nr 2 w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano 24.443.088 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i 1.849.577 głosów "wstrzymujących się". (Pkt 4 porządku obrad) Uchwała nr 3 w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej na wniosek akcjonariuszy. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: -
w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano 26.292.665 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". (Pkt 5 porządku obrad) Uchwała nr 4 w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Orbis" S.A. działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, do składu Rady Nadzorczej "Orbis" S.A. IX kadencji powołuje Pana Peter Paul Verhoeven. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że: - w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 26.292.665 akcji, co stanowi 57,0624399049% kapitału zakładowego Spółki "ORBIS" S.A., - łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła 26.292.665, z czego oddano
24.916.234 głosów "za", 1.376.431 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim __________________________________________________ "Orbis" S.A. ul. Bracka 16, 00-028 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS Rejestr Przedsiębiorców 0000022622, wysokość kapitału zakładowego: 92.154.016 zł (wpłacony w całości), NIP 526-025-04-69. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORBIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ORBIS Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-028 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bracka 16
(ulica) (numer)
022 8260271 022 8273301
(telefon) (fax)
orbissa@orbis.pl orbis.pl
(e-mail) (www)
526 025 04 69 006239529
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-12 Ireneusz Węgłowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2itzw6

Podziel się opinią

Share
d2itzw6
d2itzw6