Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

ORPHEE SA - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ ( ...

ORPHEE SA - OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (11/2015)
Share
dxviypg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORPHEE SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | OTRZYMANIE ZAWIADOMIENIA W TRYBIE ART. 69 UST. 1 PKT 2) USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), działając na podstawie art. 70 pkt 1) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?), informuje iż otrzymała w dniu 19 marca 2015 r. od Pana Tadeusza Tuora zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie. Treść zawiadomienia przekazanego na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2)Ustawy o ofercie: ?Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ja niżej podpisany Tadeusz Tuora informuję, iż zawarłem transakcję zbycia akcji spółki Orphee SA z siedzibą w Plan?les-Ouates pod Genewą (?Orphee SA? lub ?Spółka?) na rzecz Spółki w związku z prowadzoną przez Orphee SA procedurą skupu akcji własnych (?Transakcja?). W
wyniku Transakcji doszło do zbycia na rzecz Spółki 618.401 (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy czterysta jeden) akcji Spółki, za łączną cenę 5.503.768,90 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), tj. 8,90 zł za jedną akcję. Do Transakcji doszło poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Do rozliczenia Transakcji doszło w dniu 13 marca 2015 r. W wyniku Transakcji mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący: 1) przed zmianą posiadałem (bezpośrednio) 4.010.000 akcji Spółki, które stanowiły 10,39 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 4.010.000 głosów, co stanowiło 10,39 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2) aktualnie posiadam (bezpośrednio) 3.391.599 akcji Spółki, które stanowią 8,78 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługuje 3.391.599 głosów, co stanowi 8,78 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ORPHEE SA
(pełna nazwa emitenta)
ORPHEE SA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
CH-1228 Genewa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemin du Champs des Filles, Plan les Ouates 19
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg