Trwa ładowanie...
d1khzyy
espi

ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (12/2015)

ORPHEE SA - ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE (12/2015)
Share
d1khzyy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ORPHEE SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria (?Spółka?), działając na podstawie art. 160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (?Ustawa o obrocie?), informuje iż otrzymała w dniu 19 marca 2015 r. od Pana Tadeusza Tuora pełniącego funkcję Członka Rady Dyrektorów Spółki zawiadomienie o transakcji dot. akcji Spółki. Treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie: ?Działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ja niżej podpisany Tadeusz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Członka Rady Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Plan?les-Ouates pod Genewą (?Orphee SA? lub ?Spółka?) informuję, iż zawarłem transakcję zbycia akcji Spółki na rzecz Spółki w związku z prowadzoną przez Orphee SA procedurą skupu akcji własnych (?Transakcja?). W wyniku Transakcji doszło do zbycia 618.401 (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy
czterysta jeden) akcji Spółki, za łączną cenę 5.503.768,90 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), tj. 8,90 zł za jedną akcję. Do Transakcji doszło w związku z przeprowadzeniem przez Spółkę procedury skupu akcji własnych oraz zawarciem w dniu 11 marca 2015 r. umowy sprzedaży akcji w siedzibie firmy inwestycyjnej tj. Warszawa, poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Do rozliczenia Transakcji doszło w dniu 13 marca 2015 r. W wyniku Transakcji mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący: 1) przed zmianą posiadałem (bezpośrednio) 4.010.000 akcji Spółki, które stanowiły 10,39 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 4.010.000 głosów, co stanowiło 10,39 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. 2) aktualnie posiadam (bezpośrednio) 3.391.599 akcji Spółki, które stanowią 8,78 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługuje 3.391.599 głosów, co stanowi 8,78 %
ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Tomasz Tuora Przewodniczący Rady Dyrektorów

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1khzyy

Podziel się opinią

Share
d1khzyy
d1khzyy