Trwa ładowanie...
d1xmo79

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca (2/2015)

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Aneks do umowy kredytowej - umowa znacząca (2/2015)

Share
d1xmo79

| | | | Nazwa | | | Kurs | | | Zmiana | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | |
| | BEST | -- | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| HERMAN | | -- | | | 0,0 | | | | | | | |
| | | NORDEABP | | | -- | | 0,0 | | | | | |
| | | PEMUG | | | 1,25 | | | | | | | |
| 0,0 | | | | | | | | | | | | |
| | POLLENAE | Treść raportu: | -- | | 0,0 | | | | | | | |
| | | WISTIL | | | -- | | 0,0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu 27.03.2015 r. Emitent zawarł z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: ING) Aneks do Umowy Wieloproduktowej z dnia 03.06.2013 r. (o której Emitent informował w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Zarządu Grupy Kapitałowej Orzeł Biały za rok 2014 w punkcie B.4.7.) obowiązujący od dnia 22.03.2015 r. Na mocy niniejszego Aneksu zmianie uległy strony Umowy. Aktualnie stronami Umowy jest Emitent oraz jego spółki zależne: Orzeł Surowce sp. z o.o. oraz Pumech sp. z o.o., Celem rozszerzenia stron Umowy jest unifikacja źródeł finansowania zewnętrznego w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta oraz poprawa warunków finansowania. Przedmiotem Aneksu do wyżej wskazanej Umowy jest limit kredytowy w wysokości 43.900 tys. zł, w formie kredytów obrotowych w złotych, kredytów inwestycyjnych w złotych lub gwarancji bankowych w złotych lub EUR, zaś maksymalne możliwe zobowiązania wynikające z pełnego wykorzystania odnawialnego limitu kredytowego do
dnia 10.01.2022 r. wynoszą 45.400 tys. zł. Z wyżej wskazanego limitu kredytowego będzie korzystał Emitent jak i spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta: Orzeł Surowce sp. z o.o. oraz Pumech sp. z o.o., na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej oraz działalności inwestycyjnej. Umowa wraz z Aneksem, który stanowi integralną część Umowy nie przewiduje kar umownych, poza ewentualnymi odsetkami karnymi stosowanymi powszechnie w umowach tego rodzaju. Warunki finansowe na jakich została zawarta Umowa nie odbiegają od powszechnie stosowanych na rynku dla tego rodzaju umów, oparte są na stawce WIBOR 1M + marża banku. Maksymalnym terminem obowiązywania Umowy jest 10.01.2022 r. Prawne zabezpieczenie udzielonej przez ING Bank Śląski S.A. linii kredytowej stanowią: ? Cesja wierzytelności z tytułu kontraktu handlowego; ? Hipoteka umowna do kwoty 68.100 tys. zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich; ? Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach, aparaturze, wyposażeniu,
urządzeniach technicznych zlokalizowanych w Oddziale Hutniczym Orzeł Biały w Piekarach Śląskich; ? Zastaw rejestrowy na budowlach technologicznych w postaci: kominów, rurociągów, instalacji, zbiorników, przewodów, które nie są trwale związane z gruntem, znajdujących się w Oddziale Hutniczym Orzeł Biały w Piekarach Śląskich; ? Cesja praw z polis ubezpieczeniowych wszystkich przedmiotów zabezpieczenia wymienionych powyżej. Jednocześnie Zarząd Orzeł Biały S.A. informuje, że łączna wartość zawartych umów w ciągu ostatnich 12 miesięcy z ING przez Grupę Kapitałową Emitenta wynosi 62.800 tys. zł i przekracza 10% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta za okres czterech ostatnich kwartałów obrotowych (I kwartał 2014 ? IV kwartał 2014). Umową o największej wartości jest Aneks do Umowy Wieloproduktowej, będący przedmiotem niniejszego raportu, który zastępuje zawarte dotychczas umowy kredytowe pomiędzy stronami opisywanego Aneksu. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt 3 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ORZEŁ BIAŁY S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-946 | | Piekary Śląskie | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Harcerska | | 23 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 2815770 | | 032 2899935 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@orzel-bialy.com.pl | | www.orzel-bialy.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6260003139 | | 270647152 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Michael Rohde Pedersen Prezes Zarządu
2015-03-27 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xmo79

Podziel się opinią

Share
d1xmo79
d1xmo79