Trwa ładowanie...
dhxpepu
espi

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

ORZEŁ BIAŁY S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012
Share
dhxpepu
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 294 207 279 441 71 144 66 702
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 658 34 950 3 545 8 342
Zysk (strata) brutto 12 264 38 243 2 966 9 129
Zysk (strata) netto 9 478 30 406 2 292 7 258
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 510 -9 500 5 443 -2 268
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -19 418 -9 463 -4 696 -2 259
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 955 -13 202 473 -3 151
Przepływy pieniężne netto razem 5 047 -32 165 1 220 -7 678
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 0,57 1,83 0,14 0,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 0,57 1,83 0,14 0,44
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa,razem 329 831 329 805 80 177 74 671
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 093 65 845 19 712 14 908
Zobowiązania długoterminowe 23 235 9 514 5 648 2 154
Zobowiązania krótkoterminowe 42 223 37 810 10 264 8 560
Kapitał własny 248 738 263 960 60 464 59 763
Kapitał zakładowy 7 145 7 145 1 737 1 618
Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 616 629 16 616 629 16 616 629 16 616 629
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.* 16 730 029 16 651 736 16 730 029 16 651 736
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,97 15,89 3,64 3,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,87 15,85 3,61 3,59
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 283 465 257 197 68 546 61 392
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 441 34 554 3 250 8 248
Zysk (strata) brutto 11 416 38 154 2 761 9 107
Zysk (strata) netto 8 627 30 426 2 086 7 263
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 22 732 -8 833 5 497 -2 108
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -18 623 -7 868 -4 503 -1 878
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 920 -12 722 222 -3 037
Przepływy pieniężne netto razem 5 029 -29 423 1 216 -7 023
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR) 0,52 1,83 0,13 0,44
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR) 0,52 1,83 0,12 0,44
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku) 30.09.2012 31.12.2011 30.09.2012 31.12.2011
Aktywa,razem 314 090 315 979 76 350 71 540
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 68 356 53 311 16 616 12 070
Zobowiązania długoterminowe 18 169 4 392 4 417 994
Zobowiązania krótkoterminowe 39 062 33 790 9 495 7 650
Kapitał własny 245 734 262 668 59 734 59 470
Kapitał zakładowy 7 145 7 145 1 737 1 618
Liczba akcji na koniec okresu w szt. 16 616 629 16 616 629 16 616 629 16 616 629
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.* 16 730 029 16 651 736 16 730 029 16 651 736
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,79 15,81 3,59 3,58
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR) 14,69 15,77 3,57 3,57
* średnia ważona rozwodniona liczba akcji uwzględnia podniesienie kapitału związanego z emisją akcji F uchwaloną na WZA w dn. 17.06.2011Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu bieżącego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na ten dzień tj. kurs 4,1138 zł/EUR.Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu porównywalnego przyjęto kurs EURO ustalony przez NBP na koniec ostatniego roku tj. kurs 4,4168 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres bieżący przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,1354 zł/EUR.Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych za okres porównywalny przyjęto średni kurs EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, tj. kurs 4,1894 zł/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
OBQSRIIIkw2012.pdf Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2012
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ORZEŁ BIAŁY S.A. Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-946 Piekary Śląskie
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Roździeńskiego 24
(ulica) (numer)
032 2815770 032 2899935
(telefon) (fax)
office@orzel-bialy.com.pl www.orzel-bialy.com.pl
(e-mail) (www)
6260003139 270647152
(NIP) (REGON)
dhxpepu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Zbigniew Rybakiewicz Prezes Zarządu
2012-11-07 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhxpepu

Podziel się opinią

Share
dhxpepu
dhxpepu