Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

P.A. NOVA S.A. - Zamknięcie emisji Akcji serii E - podsumowanie (26/2010)

P.A. NOVA S.A. - Zamknięcie emisji Akcji serii E - podsumowanie (26/2010)

Share
dgv6cqv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zamknięcie emisji Akcji serii E - podsumowanie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W związku z przeprowadzeniememisji akcji serii E, w nawiązaniu do raportu bieżącego 25/2010 Zarząd Spółki P.A.NOVA S.A. publikuje niniejszym podsumowanie przeprowadzonej subskrypcji:1)subskrypcja na akcje serii E spółki P.A.NOVA S.A. rozpoczęła się w dniu 10 grudnia 2010r., a zakończyła się w dniu 16 grudnia 2010r.;2)przydział akcji dokonany został w dniu 16 grudnia 2010 (Umowy objęcia akcji serii E zostały zawarte w dniu 16 grudnia 2010 r.);3) proponowanych do nabycia było 2.000.000 Akcji serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda4)oferta nie była podzielona na transze;5) w ramach subskrypcji Akcji serii E zostały zawarte Umowy objęcia akcji na wszystkie proponowane Akcje Nowej Emisji tj. na 2.000.000 akcji.6)w ramach subskrypcji objęte zostały wszystkie proponowane Akcje Nowej Emisji tj. 2.000.000 akcji;7)cena emisyjna jednej akcji serii E: 28 zł;8) Oferty objęcia Akcji serii E złożono 35 inwestorom;9) Umowy objęcia Akcji serii E zawarto łącznie z 35 inwestorami,10)Emitent nie zawarł umowy
subemisyjnej dotyczącej akcji serii E;11)wartość subskrypcji: 56.000.000 zł (pięćdziesiąt sześć milionów złotych);12)koszty emisji łącznie 1.105.000 zł, w tym:- przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 850.000 zł- wynagrodzenie subemitentów: 0 zł- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 255.000 złKoszty emisji w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych emitenta pomniejszą wartości kapitału własnego w pozycji "nadwyżka ceny emisyjnej nad wartością nominalną".13)średni koszt emisji na akcję serii E: 0,55 złPodstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 i art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539) w związku z § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacjiwymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 2311427 | | 032 2310701 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2010-12-23 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv