Trwa ładowanie...
d47unl8

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (37/2011)

P.A. NOVA S.A. - Zawarcie umowy znaczącej. (37/2011)

Share
d47unl8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.A. NOVA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.A. NOVA S.A. informuje, że w dniu 07.12.2011 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży pomiędzy P.A. NOVA S.A. jako Sprzedającym a spółką KAUFLAND POLSKA MARKETY Spółka z o.o. Sp. k. jako Kupującym. Przedmiotem umowy jest zobowiązanie stron do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości zabudowanej samoobsługowym obiektem handlowym i towarzyszącą infrastrukturą, który ma zostać na tej nieruchomości wybudowany i dla którego Sprzedający uzyska na własny koszt decyzję o pozwoleniu na budowę i decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Strony zobowiązują się do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie do dnia 15.01.2014 r. Wartość umowy wynosi 35.000.000,00 złotych netto. Sprzedający zobowiązał się do uiszczenia Kupującemu następujących kar umownych: - dokonanie przez Sprzedającego sprzecznego z postanowieniami umowy jakiegokolwiek działania względnie czynności prawnej mających za przedmiot nieruchomość opisaną w umowie, lub jej część,
względnie oddanie do użytkowania osobom trzecim, także bez tytułu prawnego ? kara umowna w wysokości 2.000.000 zł (słownie: dwa miliony złotych) za każdy wypadek naruszenia; - niezakończenie, w rozumieniu umowy, w terminie określonym w niniejszej umowie robót budowlanych? kara umowna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia w zakończeniu - nieuzyskanie w terminie określonym w niniejszej umowie ostatecznej, wykonalnej, niezaskarżalnej przed sądami administracyjnymi, bezterminowej oraz bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu ? kara 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia w otrzymaniu; - w przypadku braku uzbrojenia, w tym kompletnego układu komunikacyjnego nieruchomości w terminie lub wadliwości uzbrojenia lub układu komunikacyjnego ? kara umowna w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)za każdy dzień opóźnienia lub wyłączenia Obiektu z eksploatacji; - niewykonanie lub nieterminowe wykonanie
któregokolwiek ze zobowiązań lub terminów opisanych w umowie ? kara umowna w wysokości 50.000,00 zł ( pięćdziesiąt tysięcy zł) za każdy przypadek naruszenia osobno. Strony mogą dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Pozostałe warunki nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 3 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

| | | P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.A. NOVA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 44-100 | | Gliwice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnych Wałow | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 4004100 | | 32 4004110 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pa-nova@pa-nova.com.pl | | www.pa-nova.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6310200417 | | 003529385 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-07 Ewa Bobkowska Prezes Zarządu
2011-12-07 Jarosław Broda Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d47unl8

Podziel się opinią

Share
d47unl8
d47unl8