Trwa ładowanie...
dd2i5vp

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Objęcie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziałów w podwyższonym kapitale ...

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Objęcie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Presco Investments S.a r.l. (32/2011)

Share
dd2i5vp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Objęcie przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej Presco Investments S.a r.l. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie (Emitent) informuje, iż w realizacji uchwał Zgromadzenia Wspólników Presco Investments S.a r.l. z dnia 20 grudnia 2011 roku, w których postanowiono, iż: kapitał zakładowy Presco Investments S.a r.l. zostaje podwyższony o kwotę 27.272.700 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) z kwoty 38.777.100 zł (trzydzieści osiem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych) do kwoty 66.049.800 zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych) poprzez emisję 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, oraz że jedyny udziałowiec tej spółki tj. P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. zadeklarował objęcie 272.727 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i opłacenie ich gotówką w ten sposób, że kwota
27.272.700 zł (dwadzieścia siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych) zostaje przekazana do dyspozycji Presco Investments S.a r.l., nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Presco Investments S.a r.l. i na dzień przekazania niniejszego raportu tj. 21 grudnia 2011 roku wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Presco Investments S.a r.l. są objęte i opłacone przez Emitenta. W związku z podwyższeniem kapitału Emitent posiada 660.498 (sześćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy i łącznej wartości 66.049.800 zł (sześćdziesiąt sześć milionów czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych). Udziały zostały objęte po wartości nominalnej i w całości pokryte wkładem pieniężnym. Źródłem finansowania objętych udziałów były środki pozyskane przez Emitenta z emisji obligacji. Presco Investments S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu przy ul. 5, rue Guillaume Kroll, L-1882 Luxembourg, wpisana do rejestru
prowadzonego przez Rejestr Handlowy i Spółek w Luksemburgu, dział B, pozycja 124417 jest spółką w 100% zależną od Emitenta. Działalność Presco Investments S.a r.l. polega na dokonywaniu inwestycji w portfele wierzytelności. Nowe udziały stanowią 41,29% w podwyższonym kapitale Presco Investments S.a r.l. Wartość ewidencyjna w księgach rachunkowych Emitenta udziałów w Presco Investments S.a r.l. objętych przez P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. wynosi 110 zł (sto dziesięć złotych) każdy. Aktywa mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium uznania aktywów za znaczące. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd2i5vp

Podziel się opinią

Share
dd2i5vp
dd2i5vp