Trwa ładowanie...
d1sig7l
espi

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy kupna wierzytelności (26/2011)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy kupna wierzytelności (26/2011)
Share
d1sig7l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kupna wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (Emitent) informuje o zawarciu w dniu 30 listopada 2011 roku przez podmiot zależny od Emitenta, Presco Investments S.a.r.l., (Spółka) z podmiotem działającym na rynku teleinformatycznym (Podmiot) szczegółowej umowy sprzedaży wierzytelności (Umowa Szczegółowa). Umowa, o której mowa powyżej została zawarta w wykonaniu umowy ramowej zawartej pomiędzy Spółką a Podmiotem w dniu 18 grudnia 2009 roku (Umowa Ramowa). O zawarciu Umowy Ramowej Emitent informował w Prospekcie emisyjnym zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 czerwca 2011 roku w punkcie 10.1.6. Na warunkach określonych w Umowie Ramowej oraz zgodnie z postanowieniami Umowy Szczegółowej Spółka nabędzie pakiet wierzytelności. Cena nabycia ww. pakietu wierzytelności została ustalona w wysokości 8.644.202,36 zł (słownie: osiem milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące dwieście dwa 36/100 złotych). Przeniesienie nabytych wierzytelności na Spółkę zostanie zrealizowane w dniu zapłaty kwoty za te
wierzytelności, przy czym zapłata kwoty za nabyte wierzytelności nastąpi w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy Szczegółowej. Postanowienia dotyczące kar umownych w związku z nabyciem wierzytelności, o których mowa powyżej zostały określone w Umowie Ramowej. Zgodnie z postanowieniami Umowy Ramowej w przypadku zaistnienia wad wierzytelności uniemożliwiających dochodzenie wierzytelności przez Spółkę w postaci: ? błędu danych na listach wierzytelności (oprócz błędu dotyczącego adresu, numeru telefonu lub braku numeru telefonu klienta); ? zgłoszonej i uznanej reklamacji klienta, ? zgonu klienta przed datą przeniesienia wierzytelności na Spółkę, ? spłaty wierzytelności przed datą przeniesienia wierzytelności na Spółkę Podmiot zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Spółki kary umownej, jeżeli wysokość ceny sprzedaży wierzytelności obciążonych ww. wadami przekroczy 2% łącznej ceny sprzedaży wierzytelności określonej w umowie szczegółowej. Wysokość kary umownej stanowi sumę cen jednostkowych wierzytelności
obciążonych przedmiotowymi wadami. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Kryterium stanowiącym podstawę uznania wartości Umowy Szczegółowej za znaczącą jest cena nabycia wierzytelności, która przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [?] | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-828 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 15
(ulica) (numer)
(22) 697 64 56 (67) 352 00 04
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
8971702186 020023793
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Krzysztof Piwoński Prezes Zarządu Krzysztof Piwoński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1sig7l

Podziel się opinią

Share
d1sig7l
d1sig7l