Trwa ładowanie...
d22gc5o

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności (53/2012)

P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. - Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności (53/2012)

Share
d22gc5o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy sprzedaży wierzytelności | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. (P.R.E.S.C.O., Spółka)
w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2012 z dnia 15 listopada 2012 roku, w którym to poinformował o przyjęciu przez podmiot działający na rynku usług finansowych (wierzyciel Pierwotny), oferty na zakup wierzytelności, powziął informację o podpisaniu w dniu 27 listopada 2012 roku przez podmiot zależny od Spółki, P.R.E.S.C.O. Investment I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty reprezentowany przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Podmiot Zależny) z Wierzycielem Pierwotnym umowy sprzedaży wierzytelności (Umowa). Przedmiotem Umowy jest przeniesienie przez Wierzyciela Pierwotnego na Podmiot Zależny wierzytelności pieniężnych wynikających z tytułu niezapłaconych należności wynikających z umów o świadczenie usług w celu ich dalszej windykacji. Łączna wartość nominalna nabywanych na podstawie Umowy wierzytelności według stanu na dzień 11 września 2012 r. stanowi kwotę 149 415 579,84 zł (słownie: sto
czterdzieści dziewięć milionów czterysta piętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 84/100). Cena nabycia ww. wierzytelności została wskazana na 9 539 528,87 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych i 87/100). Ostateczna cena za wierzytelności zostanie ustalona w aneksie jako różnica ceny wierzytelności ustalonej na 11 września 2012 r. i sumy wszystkich wpływów otrzymanych przez Wierzyciela Pierwotnego z tytuły częściowej lub całkowitej spłaty w okresie od 12 września 2012 r. do dnia poprzedzającego dzień przeniesienia wierzytelności włącznie. Przeniesienie nabytych wierzytelności na Podmiot Zależny zostało zrealizowane w dniu zawarcia Umowy z chwilą uiszczenia częściowej ceny za nabyte wierzytelności tj. 5 051 388,50 zł (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem złotych i 50/100). Zapłata pozostałej części ceny w wysokości 4 448 140,37 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści osiem
tysięcy sto czterdzieści złotych i 37/100) nastąpi w terminie do 20 grudnia 2012 r. przy czym zostanie ona pomniejszona o kwotę wynikająca z obliczenia ostatecznej ceny za nabywane wierzytelności. Umowa nie zawiera zapisów dotyczących kar umownych. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

| | | P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-828 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 697 64 56 | | (67) 352 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@presco.pl | | www.presco.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8971702186 | | 020023793 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Wojciech Andrzejewski Wiceprezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22gc5o

Podziel się opinią

Share
d22gc5o
d22gc5o