Trwa ładowanie...
d2lkj9k
espi

PAGED - podpisanie aneksów do znaczących umów zawartych przez jednostkę zależną (4/2015)

PAGED - podpisanie aneksów do znaczących umów zawartych przez jednostkę zależną (4/2015)

Share
d2lkj9k

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | podpisanie aneksów do znaczących umów zawartych przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Paged? Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 r. został poinformowany o podpisaniu przez jednostkę pośrednio zależną od ?Paged? S.A., tj. ?Paged-Sklejka? Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwaną dalej ?Spółką?) aneksów do 2 umów kredytu z dnia 7 sierpnia 2014 r., w których drugą stroną był Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (zwany dalej ?Bankiem?), a mianowicie do: 1) Umowy o kredyt inwestycyjny nr 7562/14/591/04, dotyczącą kredytu w EUR (?Kredyt Inwestycyjny I?), 2) Umowy o kredyt inwestycyjny nr 7561/14/406/04, dotyczącą kredytu w PLN (?Kredyt Inwestycyjny II?), oraz aneksu do Umowy o linię na akredytywy dokumentowe nr 7545/14/424/04 (?Linia?). O zawarciu ww. umów Zarząd ?Paged? S.A. informował w raporcie bieżącym nr 36/2014 z 8 sierpnia 2014 r. W aneksie do Kredytu inwestycyjnego I strony potwierdziły, że łączne zadłużenie z tytułu umowy kredytowej oraz umowy o Linię nie może przekroczyć kwoty 14.759.000,- EUR, jednakże wprowadziły zastrzeżenie, iż kwota dostępnego
kredytu oraz łączne zadłużenie z tytułu umowy o Kredyt Inwestycyjny I oraz Umowy o Linię ulegnie obniżeniu do kwoty 8.039.000 EUR w momencie uruchomienia/wypłaty środków przez Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu - Umowy leasingu operacyjnego nr 191491 ? obniżenie o 4.080.000 EUR, - Umowy leasingu operacyjnego nr 191505 ? obniżenie o 2.640.000 EUR. Bank wyraził zgodę na ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów leasingowych, w postaci hipotek na nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. O zawarciu ww. umów leasingu operacyjnego Zarząd ?Paged? S.A. informował w raporcie bieżącym nr 1/2015 z 16 stycznia 2015 r. Do aneksu do umowy o Kredyt Inwestycyjny I przystąpiła również spółka ?Sklejka-Pisz? Paged S.A. z siedzibą w Piszu, która wcześniej udzieliła poręczenia w wysokości 100% kwoty kredytu. Poręczyciel ten wyraził zgodę, aby udzielone poręczenie obowiązywało po wprowadzeniu zmian do umowy o Kredyt Inwestycyjny I na podstawie aneksu, jak również
oświadczył, że zapoznał się z treścią aneksu. W aneksie do Kredytu inwestycyjnego II Bank wyraził zgodę na ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów leasingowych, w postaci hipotek na nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia. Do aneksu do umowy o Kredyt Inwestycyjny II przystąpiła również spółka ?Sklejka-Pisz? Paged S.A. z siedzibą w Piszu, która wcześniej udzieliła poręczenia w wysokości 100% kwoty kredytu. Poręczyciel ten wyraził zgodę, aby udzielone poręczenie obowiązywało po wprowadzeniu zmian do umowy o Kredyt Inwestycyjny II na podstawie aneksu, jak również oświadczył, że zapoznał się z treścią aneksu. W aneksie do umowy o Linię strony postanowiły zmienić niektóre postanowienia umowy, w szczególności wprowadziły zastrzeżenie, iż kwota Linii oraz łączne zadłużenie z tytułu Linii i Umowy o kredyt inwestycyjny I ulegnie obniżeniu do kwoty 8.039.000 EUR w momencie uruchomienia/wypłaty środków przez Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu: - Umowy
leasingu operacyjnego nr 191491 ? obniżenie o 4.080.000 EUR, - Umowy leasingu operacyjnego nr 191505 ? obniżenie o 2.640.000 EUR. Bank wyraził zgodę na ustanowienie zabezpieczenia na rzecz Millennium Leasing Sp. z o.o. z tytułu zawartych umów leasingowych, w postaci hipotek na nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia z tytułu udzielonych przez Bank kredytów. Ponadto Strony umowy o Linię postanowiły, iż na zabezpieczenie roszczeń Banku, wynikających z tytułu otwierania akredytyw w wykonaniu umowy o Linię oraz roszczeń wynikających z umowy o Linię, Spółka poddała się egzekucji w trybie art. 97 ust. 1-2 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe oraz wyraziła zgodę na wystawienie przez Bank, bankowego tytułu egzekucyjnego do kwoty 113.894.612,64 PLN (w umowie o Linię widniała kwota 106.776.199,35 PLN) w przypadku nie wywiązania z zobowiązań wobec Banku. Ww. aneksy wprowadziły zmiany do umów, które zostały uznane za umowę znaczącą (każda z osobna), gdyż ich wartość wynosiła co najmniej 10% wartości
kapitałów własnych ?Paged? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lkj9k

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-24 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2015-01-24 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lkj9k

Podziel się opinią

Share
d2lkj9k
d2lkj9k