Trwa ładowanie...
d1qti1x
d1qti1x
espi

PAGED - Raport roczny R 2011

PAGED - Raport roczny R 2011
Share
d1qti1x
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 88 770 79 133 21 442 19 762
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 904 3 912 3 358 977
Zysk (strata) brutto 20 389 -695 4 925 -174
Zysk (strata) netto 19 323 -61 4 667 -15
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 418 -632 -343 -158
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 490 -65 223 -3 983 -16 288
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 366 68 145 4 436 17 018
Przepływy pieniężne netto, razem 458 2 290 111 572
Aktywa razem 292 948 265 750 66 326 67 104
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 132 492 125 417 29 997 31 669
Zobowiązania długoterminowe 59 015 80 438 13 361 20 311
Zobowiązania krótkoterminowe 62 002 33 033 14 038 8 341
Kapitał własny 160 456 140 333 36 329 35 435
Kapitał zakładowy 23 089 22 289 5 228 5 628
Liczba akcji 8 100 001 8 100 001 8 100 001 8 100 001
Rozwodniona liczba akcji 8 100 001 8 100 001 8 100 001 8 100 001
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,39 -0,01 0,58 0,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,81 17,33 4,49 4,37
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 19,81 17,33 4,49 4,37
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
ListPrezesaSA R_2011.pdf
Oświadczenie Zarządu_SA R_2011.pdf
Sprawozdanie finansowe Paged SA _ 2011.pdf
Sprawozdanie Zarządu Paged SA z działalności_2011.pdf
Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego2011Paged.pdf
opiniaraportDeloitte_sprawozdanie jednostkowe_SA R_2011.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2011
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-03-19
PAGED SA
(pełna nazwa emitenta)
PAGED Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
02-274 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mineralna 7
(ulica) (numer)
022 846 85 76 022 868 56 16
(telefon) (fax)
paged @paged.pl www.paged.pl
(e-mail) (www)
526-100-90-95 010800595
(NIP) (REGON)
Deloitte Audyt Sp. z o.o
(podmiot uprawniony do badania)
d1qti1x

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Daniel Mzyk Prezes Zarządu
2012-03-19 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-19 Maria Kaczmarek Biuro Rachunkowe MARKON

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1qti1x

Podziel się opinią

Share
d1qti1x
d1qti1x