Trwa ładowanie...
dsc3oi2
espi

PAGED - zawarcie przez jednostkę zależną od Paged S.A. transakcji zabezpieczającej typu IRS spełn ...

PAGED - zawarcie przez jednostkę zależną od Paged S.A. transakcji zabezpieczającej typu IRS spełniającej kryterium znaczącej umowy (5/2015)

Share
dsc3oi2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie przez jednostkę zależną od Paged S.A. transakcji zabezpieczającej typu IRS spełniającej kryterium znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Paged? Spółki Akcyjnej informuje, że w dniu 23 stycznia 2015 r. został poinformowany o zawarciu przez jednostkę pośrednio zależną od ?Paged? S.A., tj. ?Paged-Sklejka? Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwaną dalej ?Spółką?) Transakcji Zamiany Stóp Procentowych (IRS ? ?Interest Rate Swap?), stanowiącej zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej związanego z Umową o kredyt inwestycyjny nr 7562/14/591/04 (?Kredyt Inwestycyjny?) z dnia 07 sierpnia 2014 r. na dzień 23 stycznia 2015 r. Umowa o Kredyt Inwestycyjny została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanym dalej ?Bankiem?) i dotyczyła kredytu w EUR w wysokości 14.759.000,- EUR, ale nie więcej niż 80% nakładów netto inwestycji. Transakcja IRS została zawarta pomiędzy Spółką a Bankiem na następujących warunkach: - kwota nominalna i waluta transakcji: 7.379.500,00 EUR (50% kwoty nominalnej Kredytu Inwestycyjnego), - harmonogram zmian kwoty nominalnej IRS: zgodnie z założonym harmonogramem uruchomień i spłat
zamieszczonym w Tabeli 1, - daty rozpoczęcia, zakończenia i rozliczenia poszczególnych okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych naliczanych według stopy referencyjnej oraz stopy IRS wraz z harmonogramem zmian kwoty nominalnej IRS ? zgodnie z uzgodnionym harmonogramem, - data rozpoczęcia IRS: 30.01.2015 r., - data zapadalności IRS: 31.01.2020 r., - umowna długość okresu odsetkowego: miesięczny okres odsetkowy, - płatnik stopy IRS: Spółka, - stopa IRS: 0,30% p.a., - baza odsetkowa dla stopy IRS: Act/360, - daty rozpoczęcia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 30.01.2015 r. (włącznie) do 31.12.2019 r. (włącznie), - daty zakończenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 27.02.2015 r. (włącznie) do 31.01.2020 r. (włącznie), - daty rozliczenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy IRS: od 27.02.2015r. (włącznie) do 31.01.2020r. (włącznie), - płatnik stopy referencyjnej: Bank, - stopa referencyjna: EURIBOR 3M. (bieżący poziom
stawki referencyjnej EURIBOR 3M na dzień wyceny: 0,055% p.a.), - baza odsetkowa dla stopy referencyjnej: Act/360, - daty fixingu zmiennej stopy referencyjnej: 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia danego okresu odsetkowego dla płatności odsetkowych naliczanych według Stopy Referencyjnej, - daty rozpoczęcia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według Stopy Referencyjnej od 30.01.2015 r. (włącznie) do 31.12.2019 r. (włącznie), - daty zakończenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy referencyjnej: od 27.02.2015 r. (włącznie) do 31.01.2020 r. (włącznie), - daty rozliczenia okresów odsetkowych dla płatności odsetkowych według stopy referencyjnej: według załączonej Tabeli 1, od 27.02.2015 r. (włącznie) do 31.01.2020 r. (włącznie), - zabezpieczenie transakcji: limit skarbowy z sublimitem na transakcje zabezpieczające ryzyko stopy procentowej; w przypadku, gdy ekspozycja Banku względem Klienta wynikająca z ujemnej (od strony spółki) wyceny portfela transakcji skarbowych spółki
przekroczy kwotę przyznanego limitu skarbowego, Bank wzywa klienta do wniesienia depozytu wymaganego lub uzgadnia z Bankiem inny rodzaj zabezpieczenia w terminie 7 dni kalendarzowych o d otrzymania wezwania. - warunki dodatkowe: w przypadku przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty kredytu Klient dokona przedterminowego proporcjonalnego (w relacji do przedpłaconych rat kapitałowych Kredytu Inwestycyjnego) zamknięcia i rozliczenia transakcji IRS poprzez uzgodnienie w trybie kompensacji wzajemnych niewymagalnych zobowiązań Stron wynikających z transakcji (Kompensacja Netto). Ww. transakcja zabezpieczająca została uznana za umowę znaczącą, gdyż została zawarta przez jednostkę zależną, zaś wartość (kwota nominalna transakcji IRS) wynosi co najmniej 10% wartości kapitałów własnych ?Paged? S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsc3oi2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-24 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2015-01-24 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsc3oi2

Podziel się opinią

Share
dsc3oi2
dsc3oi2