Trwa ładowanie...
d25vjds

PAGED - zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną (9/2015)

PAGED - zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną (9/2015)

Share
d25vjds

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PAGED | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zawarcie znaczących umów przez jednostkę zależną | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Paged? Spółki Akcyjnej informuje, że jednostka pośrednio zależna od ?Paged? S.A., tj. ?Paged-Sklejka? Spółka Akcyjna z siedzibą w Morągu (zwana dalej ?Sprzedającym? lub ?Korzystającym?) zawarła umowy, w których drugą stroną była spółka mLEASING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej ?Kupującym? lub ?Finansującym?), których łączna wartość wyniosła co najmniej 10% wartości kapitałów własnych ?Paged? S.A. i zostały one zawarte w okresie krótszym niż 12 miesięcy. Wykaz zawartych umów: 1) Umowa leasingu Nr PAGED-SK/OL/183102/2014 z dnia 2 lutego 2015 r. dotycząca Automatycznej linii do formowania sklejki wraz z elementami towarzyszącymi, w tym m.in.: nakładarki kleju RCG 1600 - 3 szt. o nr seryjnych 013385, 013386, 013387, rok produkcji: 2014, nr fabryczny: 2965 (?Umowa I?), 2) Umowa sprzedaży Nr 183102/2014 z dnia 2 lutego 2015 r. dotycząca Automatycznej linii do formowania sklejki wraz z elementami towarzyszącymi, w tym m.in.: nakładarki kleju RCG 1600 - 3 szt. o nr seryjnych 013385, 013386,
013387, rok produkcji: 2014, nr fabryczny: 2965 (?Umowa II?), 3) Umowa leasingu Nr PAGED-SK/OL/183103/2014 z dnia 12 lutego 2015 r. dotycząca Automatycznej linii do sękowania 4x4/4x8 ft RAUTE, rok produkcji: 2014, nr fabryczny: 29630000/ H077294 wraz z elementami towarzyszącymi, w tym m.in.: COLUMBUS - podnośniki do automatu - 6 szt. (?Umowa III?), 4) Umowa sprzedaży Nr 183103/2014 z dnia 12 lutego 2015 r. dotycząca Automatycznej linii do sękowania 4x4/4x8 ft RAUTE, rok produkcji: 2014, nr fabryczny: 29630000/ H077294 wraz z elementami towarzyszącymi, w tym m.in.: COLUMBUS - podnośniki do automatu - 6 szt. (?Umowa IV?). Wartość brutto przedmiotu leasingu w Umowie I wyniosła 1.446.973,67 EUR, zaś w Umowie II - 2.691.702,22 EUR. Cena zakupu brutto przedmiotu Umowy III wyniosła 1.446.973,67 EUR, zaś przedmiotu Umowy IV - 2.691.702,22 EUR. Poprzez zawarcie Umowy I i Umowy III Finansujący zobowiązał się nabyć od oznaczonego dostawcy rzecz, będącą przedmiotem leasingu i oddać tę rzecz Korzystającemu do używania
albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony na zasadach określonych w Ogólnych Warunkach Leasingu, a Korzystający zobowiązał się zapłacić Finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, opisane w Umowie (równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia Przedmiotu Leasingu przez Finansującego). Dostawcą urządzeń, będących przedmiotem leasingu, w przypadku Umowy I i Umowy III, będzie Korzystający. W dniu zawarcia Umowy I i Umowy III zostały zawarte Umowa II i Umowa IV. Strony Umowy II postanowiły m.in., że: - Kupujący zapłaci Sprzedającemu 100% ceny przedmiotu Umowy II po podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu Umowy II przez strony, - płatność Kupującego zostanie pomniejszona o 6% ceny netto z faktury, która zostanie skompensowana z kwotą opłaty wstępnej do Umowy I (Umowy Leasingu nr PAGED-SK/OL/183102/2014), należnej Kupującemu od Sprzedającego (jako Korzystającego), - Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego prawo własności przedmiotu Umowy II z chwilą zapłaty
ceny w sposób określony w Umowie II. Strony Umowy IV postanowiły m.in., że - Kupujący zapłaci Sprzedającemu cenę przedmiotu Umowy IV w dwóch transzach: (1) 1.988.375,79 EUR + podatek VAT - po podpisaniu pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu Umowy IV przez strony, (2) 200.000,00 EUR + podatek VAT - po przedłożeniu przez Sprzedającego potwierdzenia zapłaty kwoty 200.000,00 EUR na rzecz firmy Raute Corporation z siedzibą w Rautetie, Finlandia, - Sprzedający zobowiązał się dostarczyć Kupującemu ww. potwierdzenie zapłaty niezwłocznie, jednak nie później niż do dnia 30.06.2015 r., zaś w przypadku nie przedstawienia tego potwierdzenia zapłaty w określonym powyżej terminie lub przedstawienia potwierdzenia zapłaty na kwotę niższą, cena sprzedaży netto przedmiotu Umowy IV, ulega obniżeniu do kwoty 1.988.375,79 EUR plus kwota, na którą Sprzedający przedstawi Kupującemu potwierdzenie zapłaty na rzecz firmy Raute Corporation, - płatność Kupującego zostanie pomniejszona o 6% ceny netto z faktury, która zostanie
skompensowana z kwotą opłaty wstępnej do Umowy II (Umowy Leasingu nr PAGED-SK/OL/183103/2014), należnej Kupującemu od Sprzedającego (jako Korzystającego), - Sprzedający przenosi na rzecz Kupującego prawo własności przedmiotu Umowy IV z chwilą zapłaty transzy nr 1 ceny w sposób określony w Umowie IV, Wynagrodzenie należne Finansującemu (z tytułu Umowy I i Umowy III) będzie płacone przez Korzystającego przez kolejnych 59 miesięcy w euro, przy czym raty będą równej wysokości. Strony uzgodniły, iż Korzystający nie jest zobowiązany do wpłaty kaucji gwarancyjnej. Opłata wstępna stanowić będzie 6% wartości przedmiotu leasingu, zaś raty okresowe od nr 1 do nr 59 - ok. 1,5% wartości przedmiotu leasingu. Opłata wstępna oraz raty wynagrodzenia będą wnoszone przez Korzystającego zgodnie z uzgodnionym harmonogramem. Okresowe raty wynagrodzenia będą płatne comiesięcznie z góry. Strony uzgodniły, że cena sprzedaży przedmiotu umowy wyniesie: - w przypadku przedmiotu Umowy I ? 117.640,14 EUR + VAT, - w przypadku przedmiotu
Umowy III ? 218.837,58 EUR + VAT, przy czym do przeliczenia ceny na PLN stosowany będzie kurs sprzedaży mBank S.A. obowiązujący w dniu wystawienia faktury przez Finansującego. Strony uzgodniły też wartość resztową jako równą cenie sprzedaży przedmiotu umowy (wartość resztowa stanowi ratę końcową uwzględniana wyłącznie dla ustalenia wysokości kwoty bazowej w przypadku dokonywania rozliczeń w związku z wypowiedzeniem lub wygaśnięciem umowy leasingu przed upływem podstawowego okresu jej trwania; w razie sprzedaży przedmiotu leasingu na rzecz Korzystającego po upływie podstawowego okresu trwania leasingu na zasadach określonych w umowie leasingu, wartość resztowa nie stanowi dodatkowej należności Finansującego, a zbycie przedmiotu leasingu następuje za cenę sprzedaży). Podstawowy okres trwania ww. umów zaczyna się z dniem ich zawarcia, a kończy się z upływem ostatniego dnia okresu, za który należna jest ostatnia rata wynagrodzenia. Strony Umowy I i Umowy III, uzgodniły, że: 1) Korzystający zobowiązuje się do
kupna Przedmiotu Leasingu, po upływie Podstawowego Okresu Umowy Leasingu, w terminie 30 dni od daty wymagalności ostatniej raty leasingowej, za cenę sprzedaży określoną w umowie leasingu, 2) w przypadku braku uregulowania jakichkolwiek należności wynikających z umowy leasingowej w terminie 30 dni od daty wymagalności ostatniej raty leasingowej (w tym odsetek od należności przeterminowanych, składek ubezpieczeniowych), Finansującemu przysługuje prawo wezwania Korzystającego do wykonania zobowiązania do nabycia przedmiotu leasingu albo do dokonania zwrotu przedmiotu leasingu, 3) w przypadku otrzymania przez Korzystającego wezwania do zwrotu przedmiotu leasingu, zobowiązanie Korzystającego do nabycia przedmiotu leasingu wygasa, a Finansujący jest uprawniony do sprzedaży przedmiotu leasingu dowolnie wybranej osobie. Korzystający zobowiązał się do ustanowienia na rzecz Finansującego następujących zabezpieczeń: - w Umowie I: weksel in blanco z deklaracją wekslową weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową
ZAB/229765/15/83276564, - w Umowie III: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową ZAB/230678/15/83276564. Strony Umowy I i Umowy III ustaliły, że realizacja umów będzie przebiegać na zasadach opisanych w Umowie i Ogólnych Warunkach Umowy Leasingu (?OUWL?). Ww. umowy zostały uznane za umowę znaczącą (łącznie), gdyż ich wartość wynosiła co najmniej 10% wartości kapitałów własnych ?Paged? S.A. Ponadto umowy zostały zawarte przez jednostkę zależną z jednym podmiotem (Finansującym) w okresie krótszym niż 12 miesięcy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25vjds

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PAGED | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-680 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Żurawia | | 45 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 440 13 44 | | 022 440 13 46 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | paged @paged.pl | | www.paged.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-100-90-95 | | 010800595 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-15 Robert Ditrych Wiceprezes Zarządu
2015-02-15 Sebastian Kuciński Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d25vjds

Podziel się opinią

Share
d25vjds
d25vjds