Trwa ładowanie...
d1arxkp
espi
15-03-2013 18:01

PAMAPOL S.A. - Zawarcie pomiędzy Emitentem a WZPOW Sp. z o.o. umowy na wyprodukowanie i dostarcz...

PAMAPOL S.A. - Zawarcie pomiędzy Emitentem a WZPOW Sp. z o.o. umowy na wyprodukowanie i dostarczenie groszku z marchewką w ramach realizacji umowy z ARR na ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w ramach programu na rok 2013 (12/2013)

Share
d1arxkp

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PAMAPOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie pomiędzy Emitentem a WZPOW Sp. z o.o. umowy na wyprodukowanie i dostarczenie groszku z marchewką w ramach realizacji umowy z ARR na ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" w ramach programu na rok 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent, Zleceniodawca), informuje, że w dniu 15 marca 2013 r. pomiędzy Emitentem i spółką zależną Emitenta, tj. Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie (WZPOW, Zleceniobiorca) doszło do zawarcia umowy na wyprodukowanie i dostarczenie groszku z marchewką do organizacji charytatywnych (Umowa). Umowy została zawarta w ramach realizacji przez Emitenta umowy z Agencją Rynku Rolnego (ARR) na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych zakupionych na rynku do organizacji charytatywnych w ramach programu ,,Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej" realizowanego w 2013 roku (Program), o której Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2013 z dnia 31 stycznia 2013 r. Na mocy Umowy WZPOW zobowiązał się do wyprodukowania i dostarczenia na zlecenie Emitenta, w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r., groszku z marchewką (artykuł spożywczy), o określonych w Umowie wymaganiach jakościowych do magazynów organizacji
charytatywnych: Federacji Polskich Banków Żywności, Caritasu Polska, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Czerwonego Krzyża w celu bezpłatnej dystrybucji. Realizacja dostaw artykułu spożywczego nastąpi w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2013 r., przy czym w okresie od 15 marca do 30 czerwca 2013 r. Zleceniobiorca dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych 40% wartości dostaw, a w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r. ? 60% wartości dostaw. Dostawy odbywać się będą na podstawie miesięcznych harmonogramów dostaw uzgodnionych przez Zleceniodawcę odrębnie z każdą organizacją charytatywną. Łączna wartość netto Umowy wynosi ok. 18,4 mln złotych (przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta, co stanowi kryterium umów znaczących). Płatności na rzecz Zleceniobiorcy będą następować na podstawie faktur wystawianych przez Zleceniodawcę na koniec każdego miesiąca dostaw za dostarczony w danym miesiącu towar. Katalog kar umownych z tytułu nienależytego wykonania Umowy jest tożsamy z katalogiem kar
umownych jakie obciążają PAMAPOL S.A. wobec ARR, tj. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zleceniodawcy kary umownej w wysokości kary nałożonej na Zleceniodawcę przez ARR. Opis kar umownych przysługujących ARR z tytułu nienależytego wykonania przez PAMAPOL S.A. umowy dostawy produktów spożywczych w ramach Programu zamieszczony został w raporcie nr 8/2013. Umowa może być rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem stron. Zleceniodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli z okoliczności powstałych po stronie Zleceniobiorcy wynika, że nie będzie on mógł wywiązać się z Umowy lub w przypadku, gdy Zleceniobiorca w sposób rażący narusza obowiązki wynikające z Umowy. W takim przypadku Zleceniodawca obciąży Zleceniobiorcę kwotą stanowiącą 110% wartości gotowego artykułu spożywczego, który nie został dostarczony. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1arxkp

| | | PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PAMAPOL S.A. | | SPOŻYWCZY (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 97-438 | | RUSIEC | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | WIELUŃSKA 2 | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 043 6766020 | | 043 6766887 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | krzysztof.polgrabia@pamapol.com.pl | | www.pamapol.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 832-176-16-81 | | 730365765 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1arxkp
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1arxkp
d1arxkp