Trwa ładowanie...
d1laimv
espi

PATENTUS S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję (17/2012)

PATENTUS S.A. - Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję (17/2012)
Share
d1laimv

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Rady Nadzorczej PATENTUS S.A. na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23.05.2012 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwały nr 18, 19, 20, 21 i 22 - powołujące Radę Nadzorczą na nową kadencję począwszy od dnia 23.05.2012 r. w następującym składzie: Maciej Markiel ? członek Rady Nadzorczej, Urszula Gotz ? członek Rady Nadzorczej, Anna Gotz ? członek Rady Nadzorczej, Joanna Duda-Szymczak ? członek Rady Nadzorczej, Mateusz Duda ? członek Rady Nadzorczej. Wyżej wymienione uchwały weszły w życie z chwilą podjęcia. W tym samym dniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się i dokonała w uchwale nr 1 z posiedzenia Rady Nadzorczej z dnia 23.05.2012r. podziału następujących funkcji: Maciej Markiel ? Przewodniczący Rady Nadzorczej, Urszula
Gotz ? Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, Joanna Duda-Szymczak ? Sekretarz Rady Nadzorczej, Anna Gotz ? członek Rady Nadzorczej, Mateusz Duda ? członek Rady Nadzorczej, Skład Rady Nadzorczej Spółki nie zmienił się a życiorysy Spółka publikuje na stronie internetowej www.patentus.pl w zakładce Dla inwestorów\Spółka. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie z treścią złożonych oświadczeń, wyżej wymienione osoby nie zostały wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o KRS. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
Górnośląska 11
(ulica) (numer)
(32) 210 00 78 (32) 210 12 14
(telefon) (fax)
biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl www.patentus.pl
(e-mail) (www)
638-14-35-033 273585931
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Józef Duda Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv