Trwa ładowanie...
d34u0v6

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. (37/2012)

PATENTUS S.A. - Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. (37/2012)

Share
d34u0v6

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PATENTUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy i zamówień pod umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd PATENTUS S.A. informuje, iż w okresie od 19.10.2012r. do dnia 13.12.2012r. ? otrzymała od Kompani Węglowej S.A. z siedzibą w Katowicach (KW S.A.) umowy oraz zamówienia na łączną wartość 9.719.455,28 netto. Umową o największej wartości jest umowa PAT 12.089-11 z dnia 27.11.2012r., zawarta pomiędzy KW S.A. a PATENTUS S.A. Przedmiotem umowy jest: dostawa trzech nowych przenośników taśmowych z napędem dwusilnikowym typu PPT-1200 dla KW S.A. Oddział KWK Bielszowice. ? Termin realizacji umowy: do 12 tygodni od daty zawarcia umowy; ? Wartość przedmiotu umowy: 8.528.455,28 zł + VAT; ? Gwarancja: ? Gwarancja obowiązuje 24 miesiące od daty podpisania "Protokołu kompletności dostawy" przedmiotu umowy, ? Wykonawca zapewni
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz dostawę części zamiennych do sprzedanego przez siebie przenośnika, co najmniej przez okres 10 lat, ? Okres gwarancji wydłuża się o czas wykonania napraw gwarancyjnych. ? Kary umowne: ? W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, zobowiązany on będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości netto przedmiotu umowy, ? W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, zobowiązany on będzie zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% netto wartości przedmiotu umowy. ? W przypadku niedotrzymania realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości: a)0,1 % wartości umowy netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ? do 14 dni opóźnienia, b)0,2 % wartości umowy netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ? od 15 do 30 dni opóźnienia, c)2 % wartości umowy netto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia ? jeżeli opóźnienie przekracza 30 dni. ? W przypadku postoju w pracy (awarii) trwającego dłużej
niż 24 godziny, licząc od chwili zgłoszenia awarii do Wykonawcy powstałego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną ? w wysokości 0,1% wartości przedmiotu umowy. Kryterium uznania ww. umów i zamówień za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34u0v6

| | | PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PATENTUS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 43-200 | | Pszczyna | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Górnośląska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (32) 210 00 78 | | (32) 210 12 14 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@patentus.pl gielda@patentus.pl | | www.patentus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 638-14-35-033 | | 273585931 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34u0v6

Podziel się opinią

Share
d34u0v6
d34u0v6