Trwa ładowanie...
d3psav4
espi

PBG - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA na dzień 28 cze...

PBG - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA na dzień 28 czerwca 2011 roku oraz projekty uchwał - uzupełnienie (39/2011)
Share
d3psav4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PBG SA na dzień 28 czerwca 2011 roku oraz projekty uchwał - uzupełnienie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBG S.A. uzupełnia niniejszym projekty uchwał o załącznik jakim jest Sprawozdanie Rady Nadzorczej. Tym samym treść raportu po uzupełnieniu brzmi jak poniżej: Ogłoszenie Zarządu PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki PBG Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie, działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 28 czerwca 2011 roku na godzinę 12.30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w biurze Spółki PBG S.A. przy Alejach Ujazdowskich 41. I. PORZĄDEK OBRAD: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania
Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2010. 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z
działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2010 roku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu (do punktu 17 porządku obrad): Dotychczasowe brzmienie § 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. Produkcja narzędzi PKD 25.73.Z 2. Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków PKD 28.22.Z 3. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z 4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z 5. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z 6. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów PKD 28.96.Z 7. Produkcja pozostałych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.99.Z 8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 12. Przesyłanie energii
elektrycznej PKD 35.12.Z 13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 14. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z 15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z 17. Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 18. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 19. Zbieranie odpadów innych, niż niebezpieczne PKD 38.11.Z 20. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z 21. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z 22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 23. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z 24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z 25. Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z 26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z 27. Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z 28. Roboty
związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z 29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z 30. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z 31. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z 32. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z 33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z 34. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z 35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 36. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z 37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z 38. Tynkowanie PKD 43.31.Z 39. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z 40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z 41. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z 42. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z 43. Wykonywanie
konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z 44. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 45. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z 46. Transport rurociągami paliw gazowych PKD 49.50.A 47. Transport rurociągami pozostałych towarów PKD 49.50.B 48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A 49. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 50. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z 51. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z 52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z 53. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z 54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z 55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z 56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi PKD 68.20.Z 57. Działalność rachunkowo
księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 58. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 59. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z 60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 61. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 62. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z 63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z 64. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery PKD 77.33.Z 65. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z 66. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z 67. Działalność muzeów PKD 91.02.Z. Proponowane brzmienie § 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1. Produkcja narzędzi PKD 25.73.Z 2. Produkcja urządzeń
dźwigowych i chwytaków PKD 28.22.Z 3. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych PKD 28.25.Z 4. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.29.Z 5. Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa PKD 28.92.Z 6. Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów PKD 28.96.Z 7. Produkcja pozostałych maszyn specjalistycznego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 28.99.Z 8. Naprawa i konserwacja maszyn PKD 33.12.Z 9. Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych PKD 33.13.Z 10. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia PKD 33.20.Z 11. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z 12. Przesyłanie energii elektrycznej PKD 35.12.Z 13. Dystrybucja energii elektrycznej PKD 35.13.Z 14. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z 15. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym PKD 35.22.Z 16. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym PKD 35.23.Z
17. Pobór uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z 18. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z 19. Zbieranie odpadów innych, niż niebezpieczne PKD 38.11.Z 20. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z 21. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z 22. Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych PKD 38.22.Z 23. Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami PKD 39.00.Z 24. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD 41.20.Z 25. Roboty związane z budową dróg i autostrad PKD 42.11.Z 26. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnych PKD 42.12.Z 27. Roboty związane z budową mostów i tuneli PKD 42.13.Z 28. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z 29. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD 42.22.Z 30. Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej PKD 42.91.Z 31. Roboty
związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 42.99.Z 32. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z 33. Przygotowywanie terenu pod budowy PKD 43.12.Z 34. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z 35. Wykonywanie instalacji elektrycznych PKD 43.21.Z 36. Wykonywanie instalacji wodno - kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z 37. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD 43.29.Z 38. Tynkowanie PKD 43.31.Z 39. Zakładanie stolarki budowlanej PKD 43.32.Z 40. Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian PKD 43.33.Z 41. Malowanie i szklenie PKD 43.34.Z 42. Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych PKD 43.39.Z 43. Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych PKD 43.91.Z 44. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z 45. Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów PKD 46.76.Z 46. Transport rurociągami paliw gazowych PKD 49.50.A
47. Transport rurociągami pozostałych towarów PKD 49.50.B 48. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych PKD 52.10.A 49. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD 52.10.B 50. Działalność holdingów finansowych PKD 64.20.Z 51. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych PKD 64.30.Z 52. Leasing finansowy PKD 64.91.Z 53. Pozostałe formy udzielania kredytów PKD 64.92.Z 54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 64.99.Z 55. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD 66.19.Z 56. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi PKD 68.20.Z 57. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe PKD 69.20.Z 58. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD 70.22.Z 59. Działalność w zakresie architektury PKD 71.11.Z 60. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią
doradztwo techniczne PKD 71.12.Z 61. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B 62. Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli PKD 77.12.Z 63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych PKD 77.32.Z 64. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery PKD 77.33.Z 65. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 77.39.Z 66. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 74.90.Z 67. Działalność muzeów PKD 91.02.Z 68. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z 69. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY Prawo Akcjonariuszy do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw
w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, to jest Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, to jest do 07 czerwca 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej przesłanej na adres: wza@pbg-sa.pl lub na piśmie na adres: Zarząd PBG S.A., ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62 ? 081 Przeźmierowo. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie na adres: Zarząd PBG S.A. , ul. Skórzewska 35,
Wysogotowo, 62 ? 081 Przeźmierowo lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres wza@pbg-sa.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad. Prawo Akcjonariuszy do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia Każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Informacja o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie będący osoba fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu poprzez osobę/osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia go na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz
stanowiący wzór pełnomocnika oraz formularz do zastosowania podczas głosowania przez pełnomocnika jest dostępny od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki www.pbg-sa.pl w zakładce relacje inwestorskie/WZA. Wykorzystanie tych formularzy nie jest obowiązkowe. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej na adres wza@pbg-sa.pl, w terminie umożliwiającym weryfikację tożsamości i uprawnień Akcjonariusza oraz pełnomocnika, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa i w tym celu pełnomocnictwo powinno być przesłane w formacie PDF. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numeru dowodu osobistego/ paszportu, numeru PESEL, miejsce zamieszkania - w stosunku do osób fizycznych oraz firmę, siedzibę, adres, numer KRS lub
innego rejestru, sąd rejestrowy lub inny organ rejestrowy, NIP ? w stosunku do osób prawnych lub innych jednostek organizacyjnych). Ponadto należy przesłać numery telefonów i adresy poczty elektronicznej Akcjonariusza i jego pełnomocnika, za pomocą których Spółka będzie mogła kontaktować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu, a ponadto datę i nazwę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane oraz precyzować czy pełnomocnictwo obowiązuje tylko na dzień otwarcia Walnego Zgromadzenia, czy też do jego faktycznego zamknięcia. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła w formacie PDF skan dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu pozwalającego zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa udziela osoba prawna lub jednostka organizacyjna,
Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z właściwego rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza. Przesłane droga elektroniczną dokumenty, które nie zostały sporządzone w języku polskim powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Spółka może podjąć odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja może polegać w szczególności na zwrotnej korespondencji w postaci elektronicznej lub kontakcie telefonicznym skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jak brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę do odmowy dopuszczenia pełnomocnika do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu. Zasady dotyczące zgłaszania faktu udzielenia pełnomocnictwa obowiązują także w przypadku zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej nie wywołuje skutków prawnych wobec Spółki. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza i Spółka nie ponosi odpowiedzialności za błędy w wypełnieniu formularzy i działania osób posługujących się pełnomocnictwami. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów wskazanych wyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zarząd PBG S.A. informuje, iż działając w oparciu o postanowienia §27 ust. 3 Statutu, podjął decyzję o braku możliwości uczestniczenia i wypowiadania się w toku Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2011 roku, jak i wykonywanie prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Decyzja Zarządu Spółki znajduje uzasadnienie w braku dotychczasowej praktyki spółek publicznych w zakresie organizowania i przebiegu walnych zgromadzeń przy zastosowaniu środków komunikacji elektronicznej oraz uzasadnioną obawą o należyty przebieg obrad. W ocenie Zarządu Spółki w obecnym stanie faktycznym należyte wykonywanie praw przez Akcjonariuszy zostanie zagwarantowane poprzez odstąpienie od zasady elektronicznej komunikacji podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjna nie jest możliwe, gdyż Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje takiego sposobu wykonywania prawa głosu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest 12 czerwca 2011 roku ("Dzień Rejestracji"). Prawo
uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu maja tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ("Dniu Rejestracji"). W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, czyli nie wcześniej niż w dniu 2 czerwca 2011 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, to jest nie później niż 13 czerwca 2011 roku ? od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącymi depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Uprawnieni z akcji
imiennych mają prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Wysogotowie przy ul Skórzewskiej 35 (62- 081 Przeźmierowo) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w godzinach od 8.30 do 16.00 w Sekretariacie Głównym budynek "Z". Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być wysłana. Żądanie to powinno być przesłane na adres: wza@pbg-sa.pl. Dostęp do dokumentacji Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie udostępniony na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 4023 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej
www.pbg-sa.pl w zakładce relacje inwestorskie/WZA Informacja o zgłaszaniu kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Rady Nadzorczej każdy uprawniony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ma prawo w terminie siedmiu dni przed tym Zgromadzeniem zgłosić Zarządowi jednego lub kilku kandydatów na członków Rady Nadzorczej. Pisemne zgłoszenie powinno zawierać: 1) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) akcjonariusza zgłaszającego, a jeżeli w imieniu akcjonariusza działa przedstawiciel - także imię i nazwisko przedstawiciela, 2) imię i nazwisko oraz krótki życiorys kandydata, 3) szczegółowe uzasadnienie kandydatury. Zarząd poda do wiadomości zgłoszone kandydatury na pięć dni przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Identyfikacja Akcjonariusza i pełnomocnika w dniu ZWZ W celu sporządzenia listy obecności Zarząd zastrzega sobie prawo żądania od osób uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu okazania dowodu osobistego, paszportu, bądź innego dokumentu urzędowego
potwierdzającego tożsamość danej osoby. Ponadto osoby reprezentujące Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną są obowiązane przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie tych osób do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku, gdy Akcjonariusz uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika, pełnomocnik zobowiązany jest przekazać pełnomocnictwo (o ile nie zostało udzielone w postaci elektronicznej) oraz okazać dowód osobisty, paszport, bądź inny dokument urzędowy potwierdzający jego tożsamość zawierający dane zgodne z danymi zawartymi w pełnomocnictwie, a pełnomocnik Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną zobowiązany jest dodatkowo przekazać oryginał (bądź kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu, z którego wynika upoważnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania
Akcjonariusza. Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. III. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .............................. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: ..................................................... ..................................................... ..................................................... Uchwała nr .... Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 1) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 1) ksh, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A. działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223.j.t. ze zm.), postanawia zatwierdzić skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010 i sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt. 3 Statutu oraz art. 395 § 2 pkt.2 ksh postanawia podzielić zysk netto w kwocie 165.387.798,55 złotych (sto sześćdziesiąt pięć milionów trzysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dziewięćset osiem złotych i 55/100) zanotowany przez Spółkę za rok obrotowy 2010 w ten sposób, iż: a.) kwota 20.013.000,00 złotych (dwadzieścia milionów trzynaście tysięcy) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy w wysokości 1,40 złotych na jedną akcję b.) kwota 2.000.000,00 złotych (dwa miliony) zostanie przeznaczona na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych c.) kwota 3.000.000,00 złotych (trzy miliony)
zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym d.) kwota 140.374.798,55 złotych (sto czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych i 55/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. II. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 43 Statutu Spółki w celu realizacji punktu I lit. c) niniejszej uchwały postanawia, iż w Spółce zostaje utworzony kapitał rezerwowy o charakterze socjalnym oraz postanawia, iż zgromadzone na nim środki w kwocie 3.000.000,00 zł zostają przekazane w całości Fundacji PBG (Nr KRS 0000368977) z przeznaczeniem na działalność związana z realizacją celów statutowych Fundacji PBG. III. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 pkt 9) Statutu oraz art. 348 § 3 ksh w celu realizacji punktu I lit. a) niniejszej uchwały ustala dzień, według którego zostanie ustalona lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2010 (dzień dywidendy) na 20
września 2011 roku oraz ustala termin wypłaty dywidendy na 06 października 2011 roku. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Wiśniewskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A.., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Prezesowi Zarządu ? Panu Jerzemu Wiśniewskiemu ? z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Worochowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Tomaszowi Worochowi ? z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28
czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Przemysławowi Szkudlarczykowi ? z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Tomczakowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Tomaszowi Tomczakowi? z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Łożyńskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu
oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu ? Panu Mariuszowi Łożyńskiemu ? z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Maciejowi Bednarkiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kseniowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Jackowi Kseniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwała nr
.... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wiesławowi Lindnerowi Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Wiesławowi Lindnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Sarnowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Dariuszowi Sarnowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej oraz Sekretarza Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu
Adamowi Strzeleckiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Adamowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Wierzbickiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Panu Marcinowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Wiśniewskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 2) Statutu oraz art. 395 § 2 pkt. 3) ksh, udziela Pani Małgorzacie Wiśniewskiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku 2010. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 29 ust. 2 Statutu ustala, iż Rada Nadzorcza składać się będzie z pięciu członków. Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie § 28 pkt 8) Statutu, powołuje do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki PBG S.A. następujące osoby: Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 1 ksh, postanawia zmienić Statut
Spółki w ten sposób, iż: W § 5 dodaje się punkt 68 i 69 w brzmieniu: 68. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek PKD 77.11.Z 69. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B Uchwała nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A z siedzibą w Wysogotowie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PBG S.A., działając na podstawie art. 430 § 5 ksh, postanawia upoważnić Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu, zgodnie ze zmianami wynikającymi z postanowień uchwały nr ?. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PBG S.A. z dnia 28 czerwca 2011 roku. I. ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU 1. Załącznik nr 1 ? Formularz pełnomocnictwa; 2. Załącznik nr 2 ? Formularz do instrukcji przy głosowaniu przez pełnomocnika; 3. Załącznik nr 3 ? Sprawozdanie Rady Nadzorczej Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 oraz § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia z dnia 19
lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa.pdf | załącznik nr 1 | | | | | | | | | |
| | Formularz instrukcji do głosowania przez pełnomocnika.pdf | załącznik nr 2 | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej PBG SA.pdf | załącznik nr 3 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PBG SA
(pełna nazwa emitenta)
PBG Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Skórzewska 35
(ulica) (numer)
(061) 6651700 (061) 6651701, 6641900
(telefon) (fax)
polska@pbg-sa.pl www.pbg-sa.pl
(e-mail) (www)
777-21-94-746 631048917
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Magdalena Eckert-Boruta osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF Magdalena Eckert-Boruta

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3psav4

Podziel się opinią

Share
d3psav4
d3psav4