Trwa ładowanie...
d3eg1my

PBG - Raport roczny R 2014

PBG - Raport roczny R 2014

Share
d3eg1my
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 227 044 336 128 54 196 79 821
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (53 453) 222 153 (12 759) 52 755
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (54 458) 128 658 (12 999) 30 553
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (54 458) 128 658 (12 999) 30 553
Zysk (strata) netto (54 458) 128 658 (12 999) 30 553
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (3,81) 9,00 (0,91) 2,14
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (3,81) 9,00 (0,91) 2,14
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (77 740) (13 526) (18 557) (3 212)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 44 304 32 505 10 576 7 719
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (25 949) (14 404) (6 194) (3 421)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (59 385) 4 575 (14 175) 1 086
Średni kurs PLN / EUR x x 4,1893 4,2110
Sprawozdanie z sytuacji finansowej
Aktywa 1 118 988 1 302 774 262 531 314 133
Zobowiązania długoterminowe 367 514 460 620 86 224 111 068
Zobowiązania krótkoterminowe 1 734 105 1 770 327 406 847 426 873
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (982 631) (928 173) (230 540) (223 807)
Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 354 3 447
Liczba akcji 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (68,74) (64,93) (16,13) (15,66)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu x x 4,2623 4,1472
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad: a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy Bank Polski nadany dzień bilansowy: na dzień 31.12.2014 roku kurs wynosił: 4,2623 PLN/EUR, a na dzień 31.12.2013 roku kurs wynosił: 4,1472 PLN/EUR. b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2014 oraz 2013 rok przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnia arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,1893 PLN/EUR oraz 4,2110 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF Spółki PBG za 2014 rok.pdf Sprawozdanie finansowe Spółki PBG SA w upadłości układowej za 2014 rok
Sprawozdanie Zarzadu PBG SA w upadlosci ukladowej z dzialalnosci Spolki za rok 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA w upadłości układowej z działalności Spółki za 2014 rok
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań- 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego Spółki PBG SA w upadłości układowej za 2014 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora - 2014 rok.pdf Oświadczenie Zarządu Spółki PBG SA w sprawie wyboru biegłego rewidenta
List Prezesa do Akcjonariuszy 2014.pdf List Prezesa Zarządu Spółki PBG SA w upadłości układowej do Akcjonariuszy
Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta z badania SF Spółki PBG.pdf Stanowisko niezależnego biegłego rewidenta dot. przeprowadzonego badania
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2014.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę PBG SA w upadłości układowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3eg1my

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jerzy Wiśniewski Prezes Zarządu Jerzy Wiśniewski
2015-03-23 Mariusz Łożyński Wiceprezes Zarządu Mariusz Łożyński
2015-03-23 Kinga Banaszak - Filipiak Wiceprezes Zarządu Kinga Banaszak - Filipiak
2015-03-23 Bożena Ciosk Członek Zarządu Bożena Ciosk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Małgorzata Jankowska Samodzielny księgowy Małgorzata Jankowska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3eg1my

Podziel się opinią

Share
d3eg1my
d3eg1my