Trwa ładowanie...
d3ll2xn
espi

PBG - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

PBG - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3ll2xn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży 1 315 579 1 836 893 312 415 440 122
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 337 066 (3 543 989) 80 044 (849 144)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 212 218 (3 708 315) 50 396 (888 517)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 207 512 (3 716 558) 49 279 (890 492)
Zysk (strata) netto, z tego przypadający: 207 512 (3 716 558) 49 279 (890 492)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 257 551 (2 869 225) 61 161 (687 470)
- akcjonariuszom mniejszościowym (50 039) (847 333) (11 883) (203 022)
Całkowity dochód (strata) netto przypadający: 215 808 (3 712 487) 51 249 (889 517)
- akcjonariuszom podmiotu dominującego 265 584 (2 861 041) 63 069 (685 509)
- akcjonariuszom niesprawującym kontroli (49 776) (851 446) (11 820) (204 008)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 18,02 (200,72) 4,28 (48,09)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 18,02 (200,72) 4,28 (48,09)
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (21 284) (596 051) (5 054) (142 815)
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 31 702 (175 599) 7 528 (42 074)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej (11 735) 388 741 (2 787) 93 143
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (1 317) (382 909) (313) (91 745)
Średni kurs PLN / EUR X X 4,2110 4,1736
Bilans
Aktywa 2 679 457 3 319 825 646 088 812 051
Zobowiązania długoterminowe 615 093 915 416 148 315 223 917
Zobowiązania krótkoterminowe 2 647 210 3 247 900 638 313 794 457
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (858 283) (1 118 982) (206 955) (273 710)
Kapitał podstawowy 14 295 14 295 3 447 3 497
Liczba akcji ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych ( w szt.) 14 295 000 14 295 000 14 295 000 14 295 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) (60,04) (78,28) (14,48) (19,15)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję w PLN / EUR) - - - -
Kurs PLN / EUR na koniec okresu X X 4,1472 4,0882
Wybrane dane finansowe przeliczono na EURO wg następujących zasad:a) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji aktywów i pasywów obliczono przyjmując średni kurs PLN/EUR ogłoszony przez Narodowy bank Polski na dany dzień bilansowy: na dzień 31.12.2013 roku kurs wynosił: 4,1472 PLN/EUR, a na dzień 31.12.2012 roku kurs wynosił: 4,0882 PLN/EUR.b) dane finansowe dotyczące wybranych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za 2013 oraz 2012 rok przeliczono wg kursu PLN/EUR będącego średnią arytmetyczną kursów średnich ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego, tj. odpowiednio: 4,2110 PLN/EUR oraz 4,1736 PLN/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SF GK PBG za 2013 rok.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PBG za 2013 rok
Sprawozdanie Zarządu PBG SA w upadłości układowej z działalności Grupy PBG za rok 2013.pdf Sprawozdanie Zarządu PBG SA w upadłości układowej z działalności GK PBG za 2013 rok
Oświadczenie Zarządu o rzetelności sprawozdań_2013 rok.pdf Oświadczenie Zarządu PBG SA w upadłości układowej o rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok
Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora_2013 rok.pdf Oświadczenie Zarządu PBG SA w upadłości układowej w sprawie wyboru audytora
List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - 2013.pdf List Prezesa Zarządu PBG SA w upadłości układowej do Akcjonariuszy
SSFGKPBG_Stanowisko biegłego rewidenta.pdf Stanowisko biegłego rewidenta dot. przeprowadzonego badania
Oswiadczenie Zarzadu o stosowania zasad ładu korporacyjnego 2013.pdf Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego przez Spółkę PBG SA w upadłości układowej

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | PBG SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PBG | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Skórzewska | | 35 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (061) 6651700 | | (061) 6651701, 6641900 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | polska@pbg-sa.pl | | www.pbg-sa.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 777-21-94-746 | | 631048917 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Paweł Mortas Prezes Zarządu Paweł Mortas
2014-03-21 Tomasz Tomczak Wiceprezes Zarządu Tomasz Tomczak
2014-03-21 Mariusz Łożyński Wiceprezes Zarządu Mariusz Łożyński
2014-03-21 Kinga Banaszak - Filipiak Wiceprezes Zarządu Kinga Banaszak - Filipiak
2014-03-21 Bożena Ciosk Członek Zarządu Bożena Ciosk

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Eugenia Bachorz Dyrektor Centrum Usług Księgowych

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3ll2xn

Podziel się opinią

Share
d3ll2xn
d3ll2xn