Trwa ładowanie...
pbg
17-11-2010 09:48

PBG za­po­wia­da, że w 2011 r. mo­że mieć wy­ższy zysk

Bu­dow­la­na gru­pa chce kon­tro­lo­wać po­nad 50 proc. ka­pi­ta­łu Ener­go­mon­ta­żu­-Po­łu­dnie. Na oku ma też in­ną fir­mę.

PBG za­po­wia­da, że w 2011 r. mo­że mieć wy­ższy zyskŹródło: Jupiterimages
d2vdx3o
d2vdx3o

Skon­so­li­do­wa­ny zysk net­to PBG w przy­szłym ro­ku nie bę­dzie niższy niż w 2010 r., na­wet mi­mo te­go, że sprze­da­my pa­kie­ty kon­tro­l­ne ak­cji Hy­dro­bu­do­wy Pol­ska i Apri­vii. Ak­tu­al­ny port­fel zle­ceń gru­py wska­zu­je na­to­miast, że sprze­daż nie spad­nie o wię­cej niż 350 mln zł – wy­ni­ka z wy­po­wie­dzi Je­rze­go Wi­śniew­skie­go, pre­ze­sa giełdowego przedsiębiorstwa.

Szef PBG za­strzegł jed­nak, że je­śli gru­pie uda się po­zy­skać du­że zle­ce­nie z branży ener­ge­tycz­nej, to sprze­daż nie spad­nie. Wyższy niż w 2010 r. bę­dzie wów­czas rów­nież czy­sty za­ro­bek. Przy­po­mnij­my, że te­go­rocz­ne pro­gno­zy bu­dow­la­nej gru­py prze­wi­du­ją, że bę­dzie ona mia­ła 220 mln zł zy­sku net­to i oko­ło 3 mld zł przy­cho­dów. Skon­so­li­do­wa­ne przy­cho­dy Hy­dro­bu­do­wy w 2010 r. mo­gą na­to­miast się­gnąć 1,7 mld zł.

Wypełniony portfel

Obec­nie w port­fe­lu zle­ceń PBG na przy­szłe la­ta znaj­du­ją się kon­trak­ty o łącz­nej war­to­ści oko­ło 5,1 mld zł. Fir­ma zło­ży­ła ofer­ty lub jest w pre­kwa­li­fi­ka­cjach w prze­tar­gach za ko­lej­nych 22 mld zł (sku­tecz­ność po­zy­ski­wa­nia kon­trak­tów w 2010 r. wynosi 16,4 proc.). W przy­go­to­wa­niu są na­to­miast ofer­ty za ko­lej­nych 17,5 mld zł.

Wię­cej Ener­go­mon­ta­żu?

Wi­śniew­ski in­for­mu­je, że hisz­pań­ski OHL ba­da obec­nie kon­dy­cję praw­no-fi­nan­so­wą Hy­dro­bu­do­wy Pol­ska i Apri­vii. Za 51 proc. ak­cji pierw­szej spół­ki i 50,1 proc. wa­lo­rów dru­giej za­pła­ci w su­mie 506 mln zł. Szef gieł­do­wej gru­py oczekuje, że trans­ak­cje uda się sfi­na­li­zo­wać do koń­ca I kwar­ta­łu 2011 r. Pie­nią­dze PBG prze­zna­czy m. in. na prze­ję­cia.

d2vdx3o

Fir­ma ne­go­cju­je wa­run­ki zwięk­sze­nia za­an­ga­żo­wa­nia w ka­pi­ta­le Ener­go­mon­ta­żu-Po­łu­dnie do co naj­mniej 50 proc. (obec­nie kon­tro­lu­je 25 proc. wa­lo­rów). Ma na oku także in­ne przed­się­bior­stwo rów­nież spe­cja­li­zu­ją­ce się w bu­dow­nic­twie ener­ge­tycz­nym. 70 proc. udzia­łów spół­ki, któ­ra przy nie­co niższych przy­cho­dach wy­pra­co­wu­je zbli­żo­ne do Ener­go­mon­ta­żu zy­ski, wiel­ko­pol­ska gru­pa mo­gła­by prze­jąć za kil­ka­dzie­siąt mi­lio­nów zło­tych. PBG nie wy­klu­cza, że zde­cy­du­je się na oby­dwie trans­ak­cje.

Stra­teg czę­ścio­wo na sprze­daż

Za­rząd gieł­do­wej gru­py sygnalizuje po­nad­to, że roz­wa­ża sprze­daż czę­ści udzia­łów w od­po­wia­da­ją­cym za bu­do­wę ko­pal­ni kru­szyw Stra­te­gu Ca­pi­tal. PBG kon­tro­lu­je 80 proc. walorów te­go przed­się­bior­stwa. Pro­wa­dzi roz­mo­wy z fun­du­sza­mi in­we­sty­cyj­ny­mi, któ­re bę­dą mo­gły ob­jąć do 60 proc. udzia­łów Stra­te­gu przy jed­no­cze­snej spła­cie ob­li­ga­cji i po­ży­czek udzie­lo­nych przez PBG (w su­mie jest to 105,5 mln zł). Za­in­te­re­so­wa­nie kup­nem 51 proc. udzia­łów spółki wy­ra­ził rów­nież hisz­pań­ski OHL. Wi­śniewski wy­ce­nia Stra­teg na 100 mln zł.

PARKIET
Anna Koper

d2vdx3o
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2vdx3o