Trwa ładowanie...
d1x9z0f

PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (16/2012)

PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy kredytowej (16/2012)

Share
d1x9z0f

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PBO Anioła S.A. (Spółka)
informuje o zawarciu w dniu 30 stycznia 2012r. aneksu do umowy kredytowej z dnia 7 lipca 2010r. (Umowa Wieloproduktowa) z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, reprezentowanego przez Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu (Bank). W wyniku zawarcia aneksu do Umowy Wieloproduktowej kwota odnawialnego limitu kredytowego została zwiększona o 9 mln zł tj. z kwoty 13 mln zł do kwoty 22 mln zł, z jednoczesnym przedłużeniem do dnia 30 lipca 2012r. dotychczasowego terminu jego obowiązywania. Zapisy aneksu określają możliwość wykorzystania przyznanego limitu jako kredyt obrotowy w rachunku bieżącym do wysokości 10 mln zł, jako kredyt obrotowy w rachunku kredytowym do wysokości 8 mln zł oraz gwarancje bankowe, z okresem ważności do 60 miesięcy, do wysokości 4 mln zł. Po podpisaniu aneksu zabezpieczeniem Umowy Wieloproduktowej na rzecz Banku są: a) pełnomocnictwo do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku bankowym Spółki, b) hipoteka kaucyjna do kwoty 1,1 mln zł
na nieruchomości stanowiącej własność Spółki położonej w Kostrzynie, objętej księgą wieczystą KW PO1F/00016536/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy we Wrześni wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej tej nieruchomości, c) hipoteka umowna do kwoty 2,25 mln zł na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego, objętej księgą wieczystą KW PO1P/00165230/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, d) hipoteka umowna do kwoty 2,25 mln zł na nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Wojciechowskiego, objętej księgą wieczystą KW PO1P/00165231/6, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, e) hipoteka umowna do kwoty 2,25 mln zł na nieruchomości stanowiącej własność Spółki położonej w Poznaniu przy ul. Kurpińskiego, objętej księgą wieczystą KW PO1P/00152715/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, f) cesja wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu
realizacji prac budowlanych o wartości min. 150% kwoty wykorzystanego limitu kredytowego, g) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji. Oprocentowanie limitu kredytowego oparte jest na stawce WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Pozostałe warunki umowy limitu kredytowego nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Wartość w/w umowy przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki, tym samym spełnia kryterium znaczącej umowy. Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa pań-stwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Waldemar Anioła Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1x9z0f

Podziel się opinią

Share
d1x9z0f
d1x9z0f