Trwa ładowanie...
d20qd6l

PCC EXOL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC EXOL S...

PCC EXOL S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. oraz treść projektów uchwał (20/2012)

Share
d20qd6l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC EXOL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PCC EXOL S.A. oraz treść projektów uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Exol S.A. ("Spółka") na podstawie art. 398 i 399 §1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), § 10 ustęp 4 i § 11 ustęp 3 Statutu Spółki oraz § 12 ustęp 2 lit.a Regulaminu Zarządu Spółki, zwołuje na dzień 8 stycznia 2013 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PCC Exol S.A. ("Walne Zgromadzenie"). Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Sienkiewicza 4. Porządek obrad: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z 17 maja 2012 roku w sprawie emisji obligacji zamiennych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 6.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCC Exol S.A. z 17 maja
2012 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz w sprawie dopuszczenia akcji do obrotu na rynku regulowanym. 7.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego PCC Exol S.A. w drodze emisji akcji imiennych serii E z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany w Statucie PCC Exol S.A. 8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu PCC Exol S.A. 9.Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu. Zgodnie z art. 4061 §1 KSH prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu), tj. w dniu 23 grudnia 2012 roku. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (23 grudnia 2012 roku) jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 23 grudnia 2012 roku. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest 24 grudnia 2012 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz Spółki może przenosić akcje w okresie między dniem rejestracji, a dniem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista
akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd Spółki, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsca zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w sekretariacie Prezesa Zarządu PCC Exol S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-1, pokój nr 20) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia (tj. w dniach 3, 4 I 7 stycznia 2013 r.). Osoba fizyczna może podać adres do doręczeń zamiast miejsca zamieszkania. Akcjonariusz Spółki może przeglądać listę akcjonariuszy w Sekretariacie Prezesa Zarządu PCC Exol S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-1, pokój nr 20) oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz Spółki może w dniach 3, 4 I 7 stycznia 2013 r. żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres na który lista powinna być
wysłana. Żądanie przesłania listy akcjonariuszy należy złożyć na piśmie w siedzibie Spółki w Sekretariacie Prezesa Zarządu PCC Exol S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-1, pokój nr 20) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: zarzad_exol@pcc.eu. Wraz z żądaniem przesłania listy: a)akcjonariusze nie będący osobami fizycznymi ? muszą potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru, b)akcjonariusze będący osobami fizycznymi ? muszą załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, c)pełnomocnik działający w imieniu akcjonariusza ? musi dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ? kopię odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą
fizyczną. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przesłania listy przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, powyższe dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF (zgodnie z określonymi poniżej zasadami komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej). Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego. Akcjonariusz Spółki ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie jednego tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem ( tj. do 2 stycznia 2013 r.) Prawo akcjonariusza do: żądania umieszczenia określonych spraw w porządku Walnego Zgromadzenia, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia i zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia (do 18 grudnia 2012 r.). Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w Sekretariacie Prezesa Zarządu PCC Exol S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-1, pokój nr 20) lub przesłane pocztą elektroniczną na adres: zarzad_exol@pcc.eu. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie w Sekretariacie Prezesa Zarządu PCC Exol S.A. (ul. Sienkiewicza 4, 56-120 Brzeg Dolny, budynek oznaczony symbolem G-1, pokój nr 20) lub przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej na adres zarzad_exol@pcc.eu , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Akcjonariusz Spółki zgłaszający żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad lub zgłaszający projekty uchwał winien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania, a w przypadku: a)akcjonariuszy nie będących osobami fizycznymi ? potwierdzić uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu, załączając aktualny odpis z właściwego dla tego podmiotu rejestru, b)akcjonariuszy będących osobami fizycznymi ? załączyć kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość akcjonariusza, c)zgłoszenia żądania przez pełnomocnika ? dołączyć ponadto pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania podpisane przez akcjonariusza oraz kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika, a w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna ? kopię
odpisu z właściwego rejestru, potwierdzającego upoważnienie dla osoby działającej w imieniu pełnomocnika nie będącego osobą fizyczną. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie lub projekty przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zastosowanie mają określone poniżej zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia, każdy z akcjonariuszy może zgłaszać również podczas Walnego Zgromadzenia. O kolejności głosowania poszczególnych projektów uchwał dotyczących tego samego punktu porządku obrad rozstrzygać będzie Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na
rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz Spółki posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz może być reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu przez nieograniczoną liczbę pełnomocników. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. Pełnomocnik może reprezentować na Walnym Zgromadzeniu więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą fizyczną powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację akcjonariusza, w tym: imię i nazwisko, adres zamieszkania i PESEL akcjonariusza oraz dane z dokumentu tożsamości akcjonariusza: numer dokumentu, datę wydania i wskazanie organu wydającego dokument. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej przez akcjonariusza będącego osobą prawną, powinno zawierać dane określone w zdaniu poprzedzającym oraz dane (jak wyżej) dotyczące osób, udzielających w imieniu takiego akcjonariusza pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przez akcjonariusza w formie elektronicznej powinno być przesłane Spółce pocztą elektroniczną na adres: zarzad_exol@pcc.eu, najpóźniej do dnia 7 stycznia 2013 r., do godz. 15:00. Do zawiadomienia należy dołączyć skan dokumentu lub dokumentów tożsamości akcjonariusza lub osób go reprezentujących gdy akcjonariuszem jest osoba prawna. Wzór pełnomocnictwa
udzielanego w formie elektronicznej został zamieszczony na stronie internetowej www.pcc-exol.eu w zakładce "Relacje Inwestorskie". Spółka, podejmując odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zobowiązuje również akcjonariuszy do przesłania Spółce najpóźniej do dnia 7 stycznia 2013 r. do godz. 15:00, za pomocą poczty elektronicznej na adres: zarzad_exol@pcc.eu skanu dokumentu pełnomocnictwa (format PDF), wskazując: - osobę pełnomocnika z podaniem imienia, nazwiska, adresu zamieszkania ? gdy pełnomocnik jest osobą fizyczną, lub - firmę (nazwę) pełnomocnika z podaniem siedziby, adresu, numeru KRS (lub innego rejestru), a także imion i nazwisk osób działających w imieniu podmiotu któremu udzielono pełnomocnictwa, nie będącego osobą fizyczną. Ponadto akcjonariusz w wyżej zakreślonym terminie zobowiązany jest przesłać Spółce pocztą elektroniczną w formie skanów (w formacie PDF) odpowiednio następujące dokumenty:
dowód osobisty, paszport, lub inny dokument tożsamości lub odpis aktualny lub pełny z rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej pozwalające zidentyfikować pełnomocnika i akcjonariusza jako jego mocodawcę. Powyższe zasady mają odpowiednie zastosowanie do zawiadomienia Spółki o odwołaniu pełnomocnictwa. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Udostępnienie pełnej
dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej Spółki www.pcc-exol.eu w zakładce "Relacje Inwestorskie" oraz w siedzibie Spółki w Brzegu Dolnym (56-120) przy ul. Sienkiewicza 4, budynek oznaczony symbolem G-1, pokój nr 20. Zasady komunikacji z akcjonariuszami przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Akcjonariusze przesyłający wnioski o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, dokumentację potwierdzającą ich uprawnienie do złożenia wniosków oraz pytania związane z porządkiem obrad powinni jednocześnie wskazać adres poczty elektronicznej za pośrednictwem, którego zarząd Spółki będzie kontaktować się z akcjonariuszem, a także jego pełnomocnikiem, jeśli pełnomocnik został ustanowiony. Adres podany przez akcjonariusza służy weryfikacji, mogącej polegać między innymi
na zwrotnym pytaniu skierowanym do akcjonariusza lub jego pełnomocnika w celu potwierdzenia przekazanych informacji. Korzystanie przez akcjonariusza za pomocą poczty elektronicznej z dokumentów wymaga przesłania ich w formacie PDF. Przesyłane pocztą elektroniczną dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski powinny być przetłumaczone na język polski. Przekazanie przez akcjonariuszy korespondencji w inny sposób niż za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej zarzad_exol@pcc.eu lub bez dochowania wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie wywołuje skutków wobec Spółki i jako takie wnioski akcjonariusza nie zostaną uwzględnione. Ryzyko związane z użyciem poczty elektronicznej jako formy komunikacji ze Spółką leży po stronie akcjonariusza. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgloszenieozwolaniuNWZA08012013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 08.01.2013 | | | | | | | | | |
| | ProjektyuchwalNWZA_08012013.pdf | Projekty uchwał NWZA 08.01.2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 25 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2012-12-13 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20qd6l

Podziel się opinią

Share
d20qd6l
d20qd6l