Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

PCC EXOL S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012

PCC EXOL S.A. - Raport kwartalny Q 3/2012
Share
d4a21yl
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-07-01 do 2012-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2011-09-30
Przychody ze sprzedaży 314 803 141 069 75 046 34 907
Zysk z działalności operacyjnej 21 469 1 780 5 118 440
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem 6 271 97 1 495 24
Zysk (Strata) netto 4 372 107 1 042 26
Inne całkowite dochody netto 5 890 - 1 404 -
Całkowite dochody ogółem 10 262 107 2 446 26
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 19 184 3 189 4 573 789
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 311) (9 537) (3 412) (2 360)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 463) 3 894 (1 541) 964
Przepływy pieniężne netto, razem (1 590) (2 454) (380) (607)
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych stosowana do obliczenia zysku na akcję 152 754 539 30 200 000 152 754 539 30 200 000
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,03 0,00 0,01 0,00
Stan na 30.09.2012 Stan na 31.12.2011 Stan na 30.09.2012 Stan na 31.12.2011
Aktywa trwale 344 083 349 235 83 641 79 069
Aktywa obrotowe 113 082 92 550 27 488 20 954
Zobowiązania długoterminowe 203 980 193 528 49 584 43 816
Zobowiązania krótkoterminowe 80 657 97 463 19 606 22 066
Kapitał własny 172 528 150 794 41 939 34 141
Kapitał podstawowy 161 227 151 300 39 192 34 256
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.) 161 227 231 151 300 000 161 227 231 151 300 000
Wartość księgowa na jedna akcje (w PLN/EUR) 1,00 1,00 0,24 0,23
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
PCCExolWDFQIII_2012.pdf Wybrane dane finansowe PCC Exol SA III Q 2012
PCCExolQIII2012.pdf Raport kwartalny PCC Exol SA III Q 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny Q 3 / 2012
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2012 obejmujący okres od 2012-07-01 do 2012-09-30
zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2012-11-07
PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC EXOL S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
71 794 21 27 71 794 25 50
(telefon) (fax)
ir@pcc.eu www.pcc-exol.eu
(e-mail) (www)
9880267207 020716361
(NIP) (REGON)
d4a21yl

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Marcin Żurakowski Prezes Zarządu
2012-11-07 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl