Trwa ładowanie...
d2s1jc3
espi

PCC EXOL S.A. - Raport roczny R 2013

PCC EXOL S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d2s1jc3
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 388 528 406 897 92 265 97 493
Zysk z działalności operacyjnej 22 614 23 452 5 370 5 619
Zysk (Strata) przed opodatkowaniem 8 740 4 222 2 076 1 012
Zysk (Strata) netto 6 982 3 446 1 658 826
Inne całkowite dochody netto (1 150) 6 388 (273) 1 531
Całkowite dochody ogółem 5 832 9 834 1 385 2 356
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 21 591 16 695 5 127 4 000
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 474) (3 142) (1 062) (753)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (24 318) (10 564) (5 775) (2 531)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 200) 2 989 (1 710) 716
Średnia, ważona liczba akcji zwykłych 172 267 890 154 890 122 172 267 890 154 890 122
Zysk (Strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,04 0,02 0,01 0,01
Stan na 31.12.13 Stan na 31.12.12 Stan na 31.12.13 Stan na 31.12.12
Aktywa trwale 379 300 343 203 91 459 83 950
Aktywa obrotowe 108 939 102 161 26 268 24 989
Zobowiązania długoterminowe 190 961 200 631 46 046 49 076
Zobowiązania krótkoterminowe 81 558 72 633 19 666 17 766
Kapitał własny 215 720 172 100 52 015 42 097
Kapitał podstawowy 172 484 161 227 41 590 39 437
Liczba akcji (w szt.) 172 484 374 161 227 231 172 484 374 161 227 231
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 1,25 1,07 0,30 0,26
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListZarząduPCCExol2013.pdf List Zarządu do Akcjonariuszy
JSFPCCExolna31122013.pdf Sprawozdanie finansowe PCC Exol na 31.12.2013
SZarząduPCCExol2013.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności PCC Exol za 2013
PCCExolopinia i raport_audytora.pdf Opinia i raport audytora z badania
PCCExolWDF_2013.pdf Wybrane dane finansowe PCC Exol

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-31 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-20 | | | | | | | |
| | | PCC EXOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PCC EXOL S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 71 794 21 27 | | 71 794 39 11 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir.exol@pcc.eu | | www.pcc-exol.eu | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 9880267207 | | 020716361 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | BDO Sp. z o.o., ul. Postępu 12, 02-676 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Mirosław Siwirski Prezes Zarządu
2014-03-20 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-20 Beata Dobecka Główny Księgowy CWB Partner spółki prowadzącej księgi rachunkowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2s1jc3

Podziel się opinią

Share
d2s1jc3
d2s1jc3