Trwa ładowanie...
d46pcvz

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Centrum Unijnych P...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Centrum Unijnych Projektów Transportowych (30/2012)

Share
d46pcvz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej pomiędzy PCC Intermodal S.A., a Centrum Unijnych Projektów Transportowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, że w dniu 13.12.2012 r. zawarta została pomiędzy Spółką, a Skarbem Państwa ? Centrum Unijnych Projektów Transportowych ("CUPT") umowa o dofinansowanie projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą "Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Kutno" ("Umowa"). Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania w łącznej kwocie nie większej niż 32.657.352,21 PLN. Ostateczna kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu inwestycyjnego i zatwierdzonych przez CUPT. Środki te przyznane zostały Spółce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego. Jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy Spółka wystawiła do dyspozycji CUPT weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową na kwotę przyznanego
dofinansowania wraz z odsetkami. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna się od dnia 01.09.2008 r. i kończy się w dniu 31.03.2015 r. Spółka na podstawie Umowy zobowiązana jest do utrzymania trwałości projektu inwestycyjnego przez okres 5 lat od daty zakończenia jego realizacji, pod rygorem obowiązku zwrotu środków. Postanowienia umowy nie odbiegają od tych powszechnie stosowanych w umowach o udzielenie dofinansowania, jakie są podpisywane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kryterium uznania przedmiotowej umowy za znaczącą jest fakt, iż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podstawa: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

| | | PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC INTERMODAL S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-061 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Hutnicza | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (58) 58-58-200 | | (58) 58-58-201 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info.intermodal@pcc.eu | | www.pccintermodal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7491968481 | | 532471265 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d46pcvz

Podziel się opinią

Share
d46pcvz
d46pcvz