Trwa ładowanie...
dxviypg
dxviypg
espi

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z Cargotec Poland sp z o.o. umów, które łącznie spełniają kryteriu ...

PCC INTERMODAL S.A. - Zawarcie z Cargotec Poland sp z o.o. umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy (23/2014)
Share
dxviypg

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PCC INTERMODAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie z Cargotec Poland sp z o.o. umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Intermodal S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 9 lipca 2014 r. powziął informację, iż łączna wartość umów zawartych przez PCC Intermodal S.A. z Cargotec Poland sp z o.o. ("Cargotec"), liczona w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy wynosi 1.947.960,00 EUR, tj 8.039.620,51 PLN. Umowa o najwyższej wartości zawarta została w dniu 03.07.2014 r. Przedmiotem tej umowy był zakup przez PCC Intermodal S.A. czterech urządzeń przeładunkowych (reachstacker), przeznaczonych na potrzeby terminali kontenerowych Spółki. Termin dostawy urządzeń określony został w załączonym do umowy harmonogramie. Wartość powyższej umowy wynosi 1.509.960,00 EUR, tj 6.231.906,91 PLN. Na podstawie umowy, Cargotec zobowiązny jest do zapłaty kary umownej za zwłokę w dostawie urządzeń przeładunkowych - maksymalnie w wysokości 15% wartości umowy. Ponadto, w przypadku odstąpienia przez PCC Intermodal S.A. od umowy z powodu zwłoki w dostawie urządzenia przekraczającej 30 dni, Cargotec zobowiązany jest do zwrotu zadatku (w wysokości
określonej w umowie) oraz dodatkowo do zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości umowy. Pozostałe warunki na jakich zawarta została umowa, nie odbiegały od warunków powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach. Kryterium uznania przedmiotowych umów za znaczące jest fakt, iż (zgodnie z §9 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) łączna ich wartość w wskazanym powyżej okresie, przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Podane w niniejszym raporcie kwota EUR przeliczona została według średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP na dzień 9 lipca 2014 r., zgodnie z §2 ust 7 wspomnianego wyżej rozporządzenia. Podstawa prawna przekazania raportu: §5 ust 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC INTERMODAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC INTERMODAL S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-061 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Hutnicza 16
(ulica) (numer)
(58) 58-58-200 (58) 58-58-201
(telefon) (fax)
info.intermodal@pcc.eu www.pccintermodal.pl
(e-mail) (www)
7491968481 532471265
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-09 Dariusz Stefański Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxviypg

Podziel się opinią

Share
dxviypg
dxviypg