Trwa ładowanie...
d1y28k8

PCC ROKITA S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2013 i powołan...

PCC ROKITA S.A. - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2013 i powołanie składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (6/2014)

Share
d1y28k8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PCC ROKITA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o podziale zysku za rok 2013 i powołanie składu Rady Nadzorczej na kolejną kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Rokita SA (dalej: "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 20 marca 2014 roku podjęło uchwały: 1. W sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, określenia kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy oraz ustalenia dnia wypłaty dywidendy. Zgodnie z uchwałą, zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 68.664.962 zł (sześćdziesiąt osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote) Zwyczajne Walne Zgromadzenie przeznacza w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Uprawnionym do dywidendy jest akcjonariusz, któremu przysługiwały akcje w dniu podjęcia niniejszej uchwały o podziale zysku (zgodnie z art. 348 § 2 zdanie pierwsze Kodeksu spółek handlowych). Termin wypłaty dywidendy uchwała określa w następujący sposób: - I transza do 27 marca 2014 roku ? 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych), - II transza do 15 kwietnia 2014 roku ? 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych), - III transza do 30 września 2014
roku ? 23.664.962 zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote). 2. W sprawie powołania składu Rady Nadzorczej na VIII kadencję. Zgodnie z uchwałami, Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład VIII kadencji Rady Nadzorczej następujące osoby: - Waldemara Preussnera, - Alfreda Pelzera, - Ulrike Warnecke, - Petera Wenzel, - Mariusza Dopierałę. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439 ze zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

| | | PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PCC ROKITA S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 56-120 | | Brzeg Dolny | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Sienkiewicza | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 794 2000 | | +48 71 794 39 11 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir.rokita@pcc.eu | | www.pcc.rokita.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 917-00-000-15 | | 930613932 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2014-03-21 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1y28k8

Podziel się opinią

Share
d1y28k8
d1y28k8