Trwa ładowanie...
d4a21yl
espi

PCC ROKITA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (27/2014)

PCC ROKITA S.A. - Wybór biegłego rewidenta (27/2014)
Share
d4a21yl

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PCC ROKITA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PCC Rokita S.A. (?Spółka?) podjął wiadomość, że w dniu 23 czerwca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 22 ust 2 pkt 1) Statutu Spółki, dokonała wyboru firmy BDO Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na audytora w zakresie: 1. przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu, 2. przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej według stanu na 30 czerwca 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanego raportu z przeglądu, 3. badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i raportu z badania, 4. badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej sporządzonego według stanu na 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z MSR oraz wydanie podpisanej opinii i
raportu z badania. BDO Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Postępu 12 w Warszawie została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3355. Dotychczas świadczone usługi na rzecz Spółki przez BDO Sp. z o.o. obejmowały badanie sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 oraz przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2011, 2012 i 2013. Umowa z biegłym rewidentem zostanie zawarta przez Zarząd Spółki na czas niezbędny do wykonania przez biegłego rewidenta powierzonych czynności. Podstawa prawna: Par. 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PCC ROKITA S.A. Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
56-120 Brzeg Dolny
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sienkiewicza 4
(ulica) (numer)
+48 71 794 2000 +48 71 794 39 11
(telefon) (fax)
ir.rokita@pcc.eu www.pcc.rokita.pl
(e-mail) (www)
917-00-000-15 930613932
(NIP) (REGON)
d4a21yl

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-06-24 Rafał Zdon Wiceprezes Zarządu
2014-06-24 Zbigniew Skorupa Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a21yl

Podziel się opinią

Share
d4a21yl
d4a21yl