Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatn ...

PEKAO BANK HIPOTECZNY - Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08. (36/2014)
Share
d466mq9

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAO BANK HIPOTECZNY | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności odsetek od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Pekao Bank Hipoteczny S.A., zgodnie z zapisami Rozdziału XVI pkt. 9 Prospektu Emisyjnego Podstawowego Programu Hipotecznych Listów Zastawnych na okaziciela o łącznej wartości nominalnej 2 000 000 000 PLN (zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 sierpnia 2010 r.) przekazuje do publicznej wiadomości informacje o wysokości stopy procentowej oraz terminach i wysokości płatności od hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08 dla czwartego okresu odsetkowego. Zmienna Stopa Procentowa dla hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08 (EURIBOR 6M) dla czwartego Okresu Odsetkowego wynosi 0,181% w skali roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 0,430%). Stopa Oprocentowania (obliczona jako Zmienna Stopa Procentowa powiększona o Marżę w wysokości 1,25 p.p.) dla czwartego Okresu Odsetkowego wynosi 1,431% w skali roku i naliczana jest od dnia 15 listopada 2014 roku (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. stopa wynosiła 1,680%). Dzień Płatności Odsetek za czwarty Okres
Odsetkowy przypada w dniu 15 maja 2015 roku. Kwota Odsetek od jednego hipotecznego listu zastawnego Serii LZ-II-08 za czwarty Okres Odsetkowy wynosi 7,19 EUR (dla poprzedniego Okresu Odsetkowego ww. kwota wynosiła 8,59 EUR). Tabela odsetkowa dla czwartego Okresu Odsetkowego hipotecznych listów zastawnych Serii LZ-II-08 stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TabelaodsetkowaLZ-II-08czwartyokres_odsetkowy.pdf | Tabela odsetkowa hipotecznych listów zastawnych Pekao Bank Hipoteczny S.A. serii LZ-II-08 dla czwartego okresu odsetkowego. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Pekao Bank Hipoteczny SA
(pełna nazwa emitenta)
PEKAO BANK HIPOTECZNY Banki (ban)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Domaniewska 39a
(ulica) (numer)
022 208 21 69 022 208 21 88
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
527-10-28-697 011183360
(NIP) (REGON)
d466mq9

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-12 Agata Kwaśniak Członek Zarządu
2014-11-12 Rafał Litwińczuk Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9