Trwa ładowanie...
dgeqiod

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Struktura aktywów według stanu na dzień 30.09.2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz ...

Share
dgeqiod

Struktura aktywów według stanu na dzień 30.09.2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat

dgeqiod

Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 64,80% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 5,20% w walucie polskiej

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 24,13% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

dgeqiod

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,15% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,54%

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,99% fundusze inwestycyjne zamknięte

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3,89% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12

Listy zastawne 0,09%

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od 0,14% obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,07%

kom abs/

dgeqiod

Podziel się opinią

Share
dgeqiod
dgeqiod