Trwa ładowanie...
d4ht911

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Struktura aktywów według stanu na dzień 30.09.2008 r.:


Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
...

d4ht911
d4ht911

Struktura aktywów według stanu na dzień 30.09.2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat

Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu

d4ht911

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe 64,80% emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe 5,20% w walucie polskiej

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 24,13% giełdowym, a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,15% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

d4ht911

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,54%

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez 0,99% fundusze inwestycyjne zamknięte

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe 3,89% emitowane przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12

Listy zastawne 0,09%

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od 0,14% obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,07%

kom abs/

d4ht911
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d4ht911