Trwa ładowanie...
d172xpt

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Struktura aktywów Pekao OFE według stanu na dzień 30 czerwca 2008
r.:


Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
...

d172xpt
d172xpt

Struktura aktywów Pekao OFE według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat

Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu

d172xpt

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 58,84% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 7,19% polskiej Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 27,86% a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,25% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,53% Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,62% inwestycyjne zamknięte Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane 3,98% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12 Listy zastawne 0,09%

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów 0,52% depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,12%

kom abs/

d172xpt
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d172xpt