Trwa ładowanie...
dns0msd

PEKAO OFE miesięczna struktura aktywów

Struktura aktywów według stanu na dzień 31.10.2008 r.:


Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
...

dns0msd
dns0msd

Struktura aktywów według stanu na dzień 31.10.2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny

Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672

Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

dns0msd

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat

Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 68,90% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom

Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 3,85% polskiej

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 20,44% a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

dns0msd

Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,12% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek

Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,53%

Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,90% inwestycyjne zamknięte

dns0msd

Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe emitowane 4,13% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów 0,14% depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych)

Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,99%

kom mra

dns0msd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dns0msd