Trwa ładowanie...
d2lxhk7

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Struktura aktywów według stanu na dzień 28.11.2008 r.:


Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
...

d2lxhk7
d2lxhk7

Struktura aktywów według stanu na dzień 28.11.2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat

Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 69,55% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także pożyczki i kredyty udzielane tym podmiotom Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 2,75% polskiej Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 20,64% a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku 0,12% pozagiełdowym lub zdematerializowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi akcje spółek niebędacych przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, a także notowane na regulowanym rynku pozagiełdowym lub zdematerializowane, lecz nienotowane na rynku regulowanym, prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,51% Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,89% inwestycyjne zamknięte Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe
emitowane 4,03% przez spółki publiczne, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt. 11 i 12

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat.

Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów 0,14% depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 1,37%

kom abs/

d2lxhk7
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2lxhk7