Trwa ładowanie...
d44px8d

Pekao OFE miesięczna struktura aktywów

Struktura aktywów Pekao OFE za luty 2008 r. według stanu na 29
lutego 2008 r.:


Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz
...

d44px8d
d44px8d

Struktura aktywów Pekao OFE za luty 2008 r. według stanu na 29 lutego 2008 r.:

Nazwa otwartego funduszu emerytalnego Pekao Otwarty Fundusz Emerytalny Siedziba i adres funduszu ul. Domaniewska 41A, Warszawa 02-672 Numer Pekao Pioneer Powszechnego KRS 0000008104 Towarzystwa Emerytalnego S.A. z Krajowego Rejestru Sądowego

Miesięczna informacja o strukturze aktywów Pekao OFE według dopuszczalnych kategorii lokat

Kategorie lokat Udział w aktywach Funduszu

d44px8d

Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane 59,98% przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także kredyty i pożyczki udzielane tym podmiotom. Papiery skarbowe w walutach obcych emitowane przez Państwa OECD Depozyty bankowe i bankowe papiery wartościowe w walucie 4,34% polskiej Akcje spółek notowanych na regulowanym rynku giełdowym, 30,51% a także notowane na regulowanym rynku giełdowym prawa poboru, prawa do akcji oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek Akcje narodowych funduszy inwestycyjnych 0,81% Certyfikaty inwestycyjne emitowane przez fundusze 0,63% inwestycyjne zamknięte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne zamknięte lub fundusze inwestycyjne mieszane Listy zastawne 0,09% Niezabezpieczone obligacje i inne dłużne papiery 2,79% wartościowe emitowane przez spółki publiczne

Poza powyższym aktywa Pekao OFE nie były lokowane w pozostałe kategorie lokat. Należności (bez należności z tytułu odsetek od obligacji 0,02% skarbowych, obligacji zamiennych na akcje, certyfikatów depozytowych i listów zastawnych i innych dłużnych papierów wartościowych) Środki pieniężne na rachunkach bankowych 0,83%

kom abs/

d44px8d
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d44px8d