Trwa ładowanie...
dd7ocax
dd7ocax
espi

PELION SA - Powołanie osoby zarządzającej (57/2013)

PELION SA - Powołanie osoby zarządzającej (57/2013)
Share
dd7ocax

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PELION SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie osoby zarządzającej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pelion S.A. informuje, że w dniu 26 marca 2013 r. Rada Nadzorcza Pelion S.A. powołała na kolejną kadencję w skład Zarządu Pelion S.A. Pana Jacka Dauenhauera ? na stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. strategii finansowej i rozwoju. Zajmowane wcześniej stanowiska i przebieg pracy zawodowej: Od 01.01.2007r. Pelion S.A. (dawniej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.) w Łodzi na stanowisku Wiceprezesa Zarządu ds. strategii finansowej i rozwoju. Od 01.12.1998 r. Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. w Łodzi na stanowisku Dyrektora ds. finansowych PGF S.A. oraz Dyrektora Centrum Finansowo Księgowego w PGF S.A. Od 1.10.1997 do 30.11.1998 ? Medicines S.A. w Łodzi na stanowisku Doradcy Zarządu ds. inwestycji kapitałowych. Od 01.07.1991 do 30.09.1997 ? LG PetroBank S.A. w Łodzi na stanowisku Kierownika zespołu inwestycji kapitałowych, specjalisty ds. inwestycji kapitałowych, referenta ds. analiz ekonomicznych. Wykształcenie: Wyższe ekonomiczne ? magister Ekonomii ? Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek
Ekonometria i Statystyka ? studia ukończone w 1992 r. Ukończony szereg kursów i szkoleń z zakresu ekonomii i finansów, w tym w 1993 kurs dla doradców inwestycyjnych. Znajomość języków: Język angielski. Pan Jacek Dauenhauer nie prowadzi innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, w szczególności konkurencyjnej wobec emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Powołana osoba nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz.
259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PELION SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PELION SA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
91-342 Łódź
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zbąszyńska 3
(ulica) (numer)
+48 (42) 61 33 444 +48 (42) 61 33 535
(telefon) (fax)
sekretariat_pelion@pelion.eu www.pelion.eu
(e-mail) (www)
726-10-09-357 470929074
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-27 Jacek Dauenhauer Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dd7ocax

Podziel się opinią

Share
dd7ocax
dd7ocax