Trwa ładowanie...
d33i9s5
espi

PEP - Prognoza na rok 2012 (40/2011)

PEP - Prognoza na rok 2012 (40/2011)

Share
d33i9s5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Prognoza na rok 2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polish Energy Partners S.A. w Warszawie ("PEP") przekazuje do publicznej wiadomości prognozę wielkości, które Grupa Polish Energy Partners zamierza osiągnąć w 2012 roku. Zostały one przedstawione poniżej. Ponadto Zarząd PEP informuje, że prognoza na rok 2011 zostanie przez PEP zrealizowana. I. Prognozowane wyniki oraz okres, którego dotyczy prognoza EBITDA - 131 mln PLN Skorygowana EBITDA, uwzględniająca odsetki z tytułu dzierżawy majątku i udziały w zyskach farm wiatrowych - 136 mln PLN Zysk Netto ? 74 mln PLN II. Podstawy i istotne założenia prognozy Podstawą prezentowanej prognozy na 2012 rok są prognozy poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PEP S.A. na rok obrotowy 2012, w tym w szczególności założenia opisane poniżej. Zysk całej grupy z działalności operacyjnej będzie wyższy od zakładanego na 2011 r. poziomu m.in. ze względu rozpoczęcie działalności farm wiatrowych Łukaszów i Modlikowice o łącznej mocy 58MW oraz zakładu produkującego pellet w Grupie PEP Biomasa
Energetyczna Wschód. Prognoza uwzględnia przychody z tytułu sprzedaży udziałów w wydewelopowanych farmach wiatrowych oraz przychody finansowe z tytułu częściowego odwrócenia dyskonta na odroczonej płatności za Projekt Farmy Wiatrowej Klukowo/Samborsko. Na 2012 r. przewidziane jest zakończenie developmentu kolejnych projektów wiatrowych o łącznej mocy około 154 MW. Prognoza zakłada również rozpoczęcie realizacji farm wiatrowych o łącznej mocy 80 MW oraz elektrowni biomasowej o mocy ok. 30 MW. Zgodnie z przyjętymi zasadami, w okresie projekcji przyjęto stały kurs wymiany PLN/EUR. Prognoza nie zawiera różnic kursowych powstających przy wycenie bilansowej aktywów i pasywów. III. Sposób monitorowania przez PEP S.A. możliwości realizacji prognozowanych wyników Ocena możliwości realizacji planowanych wyników finansowych będzie się odbywać w oparciu o analizę przychodów ze sprzedaży i poniesionych kosztów oraz analizę i aktualizację przyjętych założeń. IV. Okresy, w jakich PEP S.A. będzie dokonywała oceny możliwości
realizacji prognozowanych wyników oraz dokonywała ewentualnej korekty prognozy PEP S.A. będzie dokonywała monitorowania i oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych w układzie kwartalnym. Istotne rozbieżności względem prognoz będą ogłaszane w formie raportu bieżącego. Ewentualna korekta prognozy będzie sporządzana po opublikowaniu raportów okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-16 Zbigniew Prokopowicz Prezes Zarządu
2011-12-16 Anna Kwarcińska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33i9s5

Podziel się opinią

Share
d33i9s5
d33i9s5