Trwa ładowanie...
d1bfy07
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez s...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne (19/2011)
Share
d1bfy07

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie obligacji PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. przez spółki zależne | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 27 maja 2011 r. Spółka dokonała emisji krótkoterminowych obligacji PGE w ramach Programu Emisji Obligacji PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. z dnia 11 maja 2009 r. do maksymalnej kwoty 5 mld PLN kierowanego do spółek z grupy kapitałowej PGE. Łączna wartość nominalna niniejszej emisji wynosi 100.000.000 PLN. Przedmiotowe obligacje zostały nabyte przez następujące jednostki zależne od PGE: 1. Spółka PGE Obrót S.A. nabyła 300 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 30.000.000 PLN w cenie jednostkowej 99 570,70 z datą wykupu 28 czerwca 2011 r. 2. Spółka PGE Dystrybucja S.A. nabyła 700 szt. krótkoterminowych obligacji PGE o wartości nominalnej 70.000.000 PLN w cenie jednostkowej 98 724,00 z datą wykupu 29 sierpnia 2011 r. Nabycie obligacji wynika z przyjętej polityki zarządzania gotówką w grupie kapitałowej PGE. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach
(Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.), w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100.000 zł. Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji wyemitowanych w ramach programu emisji obligacji wskazanej we wstępie wynosi na dzień 27 maja 2011 r. 1.100.000.000 PLN. Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Purchase of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. bonds by its subsidiaries The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the “Company”, “PGE”) informs that on May 27, 2011 the Company issued short-term PGE bonds under PGE Bond Program of up to PLN 5 billion, dated May 11, 2009, directed to companies from PGE Capital Group (the “Bond Program”). Total nominal value of the bonds issue accounts for PLN 100,000,000. The bonds were purchased by PGE’s subsidiaries: 1. PGE Obrót S.A. purchased 300 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 30,000,000 at unit price of PLN 99,570.70 with maturity date on June 28, 2011. 2. PGE Dystrybucja S.A. purchased 700 short-term PGE bonds with nominal value of PLN 70,000,000 at unit price of PLN 98,724.00 with maturity date on August 29, 2011. Purchase of bonds results from policy of cash management in PGE capital group. The bonds were issued in compliance with the Law on Bonds, dated June 29, 1995 (Dziennik Ustaw of 2001, No. 120, item 1300 as amended), in
Polish zlotys, as bearer, dematerialised, unsecured, zero-coupon bonds. The buyout of the bonds will be at their nominal value. The nominal value of one bond is PLN 100,000. After the above bond issue, aggregate value of bonds issued under the Bond Program amounts to PLN 1,100,000,000 as of May 27, 2011. Legal ground: § 5 section 1 p. 6 and § 12 of the Regulation of the Polish Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009 No. 33, item 259, as amended). | |

d1bfy07

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Piotr Szymanek Wiceprezes Zarządu
2011-05-27 Paweł Skowroński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bfy07

Podziel się opinią

Share
d1bfy07
d1bfy07