Trwa ładowanie...
d3iw2qx
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Raport roczny R 2013

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Raport roczny R 2013

Share
d3iw2qx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody ze sprzedaży 12 407 774 10 529 765 2 946 515 2 522 946
Zysk/strata z działalności operacyjnej 966 094 540 516 229 421 129 508
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 2 540 408 971 692 603 279 232 819
Zysk/strata netto za okres obrotowy 2 337 559 772 171 555 108 185 013
Całkowite dochody 2 340 073 771 055 555 705 184 746
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 468 951 -428 563 111 363 -102 684
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 533 445 3 636 841 364 152 871 392
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -774 073 -3 284 752 -183 822 -787031
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 228 323 -76 474 291 693 -18 323
Zysk netto na akcję (w zł/euro na akcję) 1.25 0.41 0.30 0.10
Rozwodniony zysk na akcję (w zł/euro na akcję) 1.25 0.41 0.30 0.10
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję* 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
Aktywa trwałe 27 914 383 26 952 688 6 730 899 6 592 801
Aktywa obrotowe 3 464 427 3 394 050 835 365 830 206
Aktywa razem 31 378 810 30 346 738 7 566 264 7 423 007
Kapitał własny 29 985 716 29 253 343 7 230 352 7 155 556
Kapitał podstawowy 18 697 608 18 697 608 4 508 490 4 573 555
Zobowiązania długoterminowe 1 053 952 88 752 254 136 21 709
Zobowiązania krótkoterminowe 339 142 1 004 643 81 776 245 742
* bez akcji własnych Powyższe dane finansowe za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2013 oraz 2012 roku zostały przeliczone na euro według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 31 grudnia 2013 roku – 4,1472 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2012 roku - 4,0882 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku – 4,2110 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku - 4,1736 EUR/PLN.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
ListPrezesaraport_2013.pdf List Prezesa
WybranejednostkowedanefinansowePGE_2013.pdf Wybrane jednostkowe dane finansowe
SprawozdaniefinansowePGE_2013.pdf Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok
SZPGE2013.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Spółki w 2013 roku
OpiniaSFPGE_2013.pdf Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za 2013 rok
LetterofPresidentoftheManagementBoardreport2013.pdf Letter of President of the Management Board
SelectedfinancialdataPGE2013.pdf Selected financial data
PGEFinancialStatements_2013.pdf Stand-alone annual financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for 2013
MngmntBoardreportPGE2013.pdf Management Board's report on activities of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. in 2013
OpinionFSPGE_2013.pdf Opinion of independent auditor of annual financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for 2013

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3iw2qx

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-12 | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Marek Woszczyk Prezes Zarządu
2014-03-12 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Grzegorz Krystek Wiceprezes Zarządu
2014-03-12 Dariusz Marzec Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-12 Artur Adamczyk Dyrektor Departamentu Rachunkowości

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3iw2qx

Podziel się opinią

Share
d3iw2qx
d3iw2qx