Trwa ładowanie...
d306jve
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Rejestracja przez sąd zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa ...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Rejestracja przez sąd zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (71/2013)

Share
d306jve
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 71 / 2013
Data sporządzenia: 2013-07-26
Skrócona nazwa emitenta
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A.
Temat
Rejestracja przez sąd zmian Statutu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje, iż w dniu 26 lipca 2013 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki, dokonanych na podstawie uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. Szczegółowe zmiany wprowadzone do Statutu na podstawie uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2013 r. zostały zaprezentowane w załączniku nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
ZWZ 2013_dokonane zmiany Statutu_KRS26072013.pdf Zmiany Statutu dokonane na podstawie uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2013 r.
OGM2013_Changes made to the Statutes_KRS_26Jul2013.pdf Changes to the Statutes made on the ground of resolution no 33 of the Ordinary General Meeting of June 27, 2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Registration of changes to the Company's Statutes by a court The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (the „Company”) informs that on July 26, 2013 the District Court of the City of Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register registered the changes to the Company's Statutes made on the ground of the resolution no 33 of the Ordinary General Meeting of the Company held on June 27, 2013. The particular changes made to the Statutes on the ground of the Resolution no 33 of the Ordinary General Meeting of the Company of June 27, 2013, are presented in Appendix no 1 to this report. Legal ground: § 38 section 1 point 2 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state. (Dziennik Ustaw of 2009, No. 33, item 259, as
amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-07-26 Wojciech Ostrowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d306jve

Podziel się opinią

Share
d306jve
d306jve