Trwa ładowanie...
d3nksrw

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sp...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra (5/2013)

Share
d3nksrw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił apelację Prezesa URE w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał w dniu 17 stycznia 2013 r. wyrok ("Wyrok"), którym oddalił apelację Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (?SOKiK") z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT). Wyrok jest prawomocny, niemniej Prezesowi URE przysługuje od niego skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 672,9 mln PLN.
Wartość przedmiotu sporu w sprawie PGE GiEK o. Zespół Elektrowni Dolna Odra (do której odnosił się dzisiejszy Wyrok) wynosiła 93 mln PLN. Opis sprawy: Prezes URE w dniu 30 lipca 2010 roku wydał decyzje w stosunku do niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE tj. PGE Elektrowni Opole S.A., PGE Elektrowni Turów S.A., PGE Zespołu Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłowni Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłowni Lublin ? Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłowni Gorzów S.A., w zakresie ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym należnych na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 roku Nr 130, poz. 905, ze zm.). Zgodnie z przedmiotowymi decyzjami w/w spółki zostały zobowiązane do zwrotu Zarządcy Rozliczeń S.A. wskazanych w decyzjach kwot lub otrzymały
rekompensaty kosztów osieroconych w niższej niż oczekiwana wysokości. Wskazane spółki z Grupy Kapitałowej PGE odwołały się od decyzji Prezesa URE do SOKiK. SOKiK wydał do dnia dzisiejszego 2 wyroki dotyczące korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r.: - 4 czerwca 2012 r. uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. Zespół Elektrowni Dolna Odra i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra; - 19 czerwca 2012 r. uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Gorzów i zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Gorzów. Wytwórcy z Grupy PGE znajdują się w analogicznych sporach z Prezesem URE w zakresie korekty kosztów osieroconych za rok 2008 oraz rok 2010. Spory dotyczące rekompensat KDT za rok 2008 znajdują się na różnych etapach postępowań sądowych, natomiast sprawy dotyczące rekompensat KDT za rok 2010 nie były jeszcze
przedmiotem rozpatrzenia przez sąd. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Court of Appeal in Warsaw dismissed the appeal of the ERO President regarding the settlement of value of annual adjustment of the stranded costs (so-called LTC compensations) for 2009 for PGE GiEK S.A. Branch ZEDO The Management Board of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. discloses that on January 17, 2013 the Court of Appeal in Warsaw dismissed the appeal of the President of the Energy Regulatory Office (the “ERO President”) against a judgement of the Regional Court in Warsaw – the Court of Competition and Consumer Protection (the “CCCP”) of June 4, 2012 regarding the settlement of value of annual adjustment of the stranded costs for 2009 for PGE GiEK S.A. Branch ZEDO due as a result of the termination of long-term contracts of sale of capacity and electricity (so-called “LTC compensations”). The judgement is final and binding. However the ERO President is entitled to file a cassation appeal with the Supreme Court. The total claim value of disputes concerning LTC compensations for 2009 due to
generators from the PGE Capital Group, calculated as a difference between the amount of annual adjustment calculated by the companies and the amount settled by the ERO President in decisions, amounts to PLN 672.9 million. The claim value in the PGE GiEK S.A. Branch ZEDO case was PLN 93 million. Description of the case: On July 30, 2010, the ERO President issued decisions in relation to following generators from the PGE Capital Group: PGE Elektrownia Opole S.A., PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A., PGE Elektrociepłownia Lublin - Wrotków Sp. z o.o., PGE Elektrociepłownia Gorzów S.A., concerning the annual adjustment of stranded costs and annual adjustment of the cost generated in gas-fired units under the Act of June 29, 2007 on the principles of compensating for generators' costs arising in connection with the early termination of long-term contracts for the sale of capacity and electricity (Dz. U. of 2007 No. 130, Item 905, as amended).
Pursuant to the decisions mentioned, the above companies were obliged to return amounts indicated in the decisions to Zarządca Rozliczeń S.A. or were given lower adjustments than expected. The companies from the PGE Capital Group appealed against the decisions of the ERO President to the CCCP. Until the date of this report CCCP issued 2 verdicts regarding annual adjustments of stranded costs for 2009: - on June 4, 2012 CCCP allowed the appeal of PGE GiEK S.A. Branch ZEDO and changed President of the Energy Regulatory Office decision regarding settlement of value of annual adjustment of the stranded costs for 2009 for ZEDO - on June 19, 2012 allowed the appeal of PGE GiEK S.A. Branch Elektrociepłownia Gorzów and changed President of the Energy Regulatory Office decision regarding settlement of value of annual adjustment of the stranded costs for 2009 for Elektrociepłownia Gorzów. Generators from the PGE Capital Group are in similar disputes with the ERO President regarding stranded cost compensations for 2008
and 2010. The disputes regarding LTC compensations for 2008 are at various stages of legal proceedings, while cases regarding LTC compensations for 2010 have not been subject of the court judgement yet. | |

d3nksrw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-496 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mysia | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 340 17 04 | | (22) 340 14 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-05-41 | | 006227638 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-17 Krzysztof Kilian Prezes Zarządu
2013-01-17 Wojciech Ostrowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nksrw

Podziel się opinią

Share
d3nksrw
d3nksrw