Trwa ładowanie...
d1smyy5
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d1smyy5
WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 20,857 22,582 4,989 5,347
Zysk/strata z działalności operacyjnej 4,055 4,100 970 971
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 3,615 4,081 865 966
Zysk/strata netto za okres obrotowy 2,900 3,324 694 787
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 2,884 3,304 690 782
Całkowite dochody 2,812 3,325 673 787
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 4,433 5,797 1,060 1,373
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4,635 -4,306 -1,109 -1,020
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 189 -1,148 45 -272
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -13 343 -3 81
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 1.54 1.76 0.37 0.42
Rozwodniony zysk na akcję (wPLN/EUR na akcję) 1.54 1.76 0.37 0.42
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
Aktywa trwałe 49,592 47,738 11,877 11,511
Aktywa obrotowe 13,347 13,013 3,197 3,138
Aktywa razem 62,939 60,751 15,073 14,649
Kapitał własny 44,267 43,648 10,602 10,525
Kapitał własny przypadający akcjonariuszowi jednostki dominującej 44,136 43,382 10,570 10,461
Kapitał podstawowy 18,698 18,698 4,478 4,509
Zobowiązania długoterminowe 12,814 9,313 3,069 2,246
Zobowiązania krótkoterminowe 5,858 7,790 1,403 1,878
Liczba akcji stan na koniec okresu sprawozdawczego 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23.61 23.20 5.65 5.59
Rozwodniona wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 23.61 23.20 5.65 5.59
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 7,008 9,208 1,676 2,180
Zysk/strata z działalności operacyjnej 386 709 92 168
Zysk/strata brutto (przed opodatkowaniem) 5,376 2,227 1,286 527
Zysk/strata netto za okres obrotowy 5,356 2,049 1,281 485
Całkowite dochody 5,308 2,049 1,270 485
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 510 365 122 86
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -237 1,015 -57 240
Środki pieniężne netto z działalności finansowej 680 -737 163 -175
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 953 643 228 152
Zysk netto na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2.86 1.10 0.69 0.26
Rozwodniony zysk na akcję (w PLN/EUR na akcję) 2.86 1.10 0.69 0.26
Średnioważona liczba akcji wyemitowanych akcji zwykłych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829 1.869.760.829
Aktywa trwałe 32,882 27,914 7,875 6,731
Aktywa obrotowe 4,502 3,465 1,078 836
Aktywa razem 37,384 31,379 8,953 7,566
Kapitał własny 33,237 29,986 7,960 7,230
Kapitał podstawowy 18,698 18,698 4,478 4,509
Zobowiązania długoterminowe 3,721 1,054 891 254
Zobowiązania krótkoterminowe 426 339 102 82
Powyższe dane prezentowane są w milionach zł oraz w milionach euro, o ile nie wskazano inaczej. Powyższe dane finansowe za okres dziewięciu miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 oraz 2013 roku zostały przeliczone na EUR według następujących zasad: - poszczególne pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30 września 2014 roku – 4,1755 EUR/PLN oraz na dzień 31 grudnia 2013 roku - 4,1472 EUR/PLN, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2014 roku – 4,1803 EUR/PLN; dla okresu od 1 stycznia 2013 roku do 30 września 2013 roku - 4,2231 EUR/PLN.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1_PGE Q3 2014 srodroczne sprawozdanie jednostkowe.pdf Sprawozdanie finansowe PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. za III kwartał 2014 r.
2_PGE GK Q3 2014 srodroczne sprawozdanie skonsolidowane.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK PGE za III kwartał 2014 r.
3_PGE GK Q3 2014 Sprawozdanie Zarzadu z działalnosci GK PGE.pdf Sprawozdanie Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z działalności Grupy Kapitałowej PGE za III kwartał 2014 r.
1_PGE Q3 2014 interim financial statements.pdf Stand-alone quarterly financial statements of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. for the 3rd quarter of 2014
2_PGE CG Q3 2014 interim consolidated financial statements.pdf Consolidated quarterly financial statements of PGE Capital Group for the 3rd quarter of 2014
3_PGE CG Q3 2014 Management Board report on activities of PGE CG.pdf Management Board's report on activities of PGE Capital Group in the third quarter of the year 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-07-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
526-025-05-41 006227638
(NIP) (REGON)
d1smyy5

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Dariusz Marzec Wiceprezes Zarządu
2014-11-13 Jacek Drozd Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1smyy5

Podziel się opinią

Share
d1smyy5
d1smyy5