Trwa ładowanie...
dtiqdao
dtiqdao
espi

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansow...

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. - Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansowych PGE za 2010 rok (8/2011)
Share
dtiqdao

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych wyników finansowych PGE za 2010 rok | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie ze wstępnymi, niezaudytowanymi szacunkami wyników finansowych skonsolidowany zysk EBITDA PGE po odjęciu rekompensat z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych (KDT) wyniósł w 2010 roku ok. 6,49 mld złotych w porównaniu z 6,45 mld zł rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT wyniosły ok. 20,14 mld zł (20,09 mld przed rokiem). Zysk netto (razem z rekompensatami KDT) przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej sięgnął w 2010 roku ok. 3,01 mld zł w porównaniu z 3,37 mld zł w 2009 roku.Zgodnie z oczekiwaniami, po wyeliminowaniu wpływu rekompensat KDT osiągnęliśmy na poziomie skonsolidowanym wyniki niemal identyczne jak przed rokiem. Pod względem wyników finansowych był to rok stabilizacji, w którym udało nam się przygotować do spodziewanych wzrostów w kolejnych okresach?powiedział Tomasz Zadroga, Prezes Zarządu PGE.Warto zwrócić uwagę, że istotnie zwiększyła się proporcja zysku grupy kapitałowej jaki przypisywany jest akcjonariuszom PGE w stosunku do zysku mniejszości. W roku
2011 dzięki wykupowi mniejszości zrealizowanemu pod koniec grudnia 2010 roku, udział ten jeszcze wzrośnie, bezpośrednio przekładająca się na znacząco wyższy zysk przypadający na jedną akcję?dodał.Zgodnie ze wstępnymi danymi, trendy w wynikach finansowych obserwowane przez pierwsze trzy kwartały utrzymały się do końca 2010 roku. Znacząco wzrósł wynik segmentu dystrybucji, co spowodowane było rosnącym zwrotem z kapitału uwzględnianym w taryfie oraz wyższym wolumenem dystrybuowanej energii. Mocno wzrósł także wynik segmentu energetyki odnawialnej wskutek większego wolumenu energii wyprodukowanej z elektrowni wodnych oraz wyższych przychodów z tzw. zielonych certyfikatów. Osiągnięty wynik segmentu energetyki konwencjonalnej był porównywalny z poprzednim rokiem, a segmenty obrotu hurtowego i sprzedaży detalicznej zanotowały spadki wynikające z niższych marż, mniejszego wolumenu hurtowego oraz wyższych kosztów związanych z obowiązkiem umorzenia świadectw pochodzenia.Szacunek wybranych pozycji skonsolidowanych
wyników finansowych Grupy Kapitałowej PGE za 2010 rok mld złPrzychody ze sprzedaży: 20,47 (21,62)Przychody z tytułu rekompensat KDT: 0,33 (1,53)Przychody ze sprzedaży bez rekompensat KDT: 20,14 (20,09)EBITDA: 6,82 (7,98)EBITDA bez rekompensat KDT: 6,49 (6,45)Zysk netto: 3,62 (4,34)Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej: 3,01 (3,37) | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB82011.pdf | Szacunek wybranych pozycji wyników finansowych za 2010 rok | | | | | | | | | |
| | CR82011.pdf | Estimation of selected financial results for 2010 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Estimation of selected financial results for 2010According tothe initial unaudited estimations of consolidated financial results,PGE’s consolidated EBITDA less Long Term Contracts compensations (LTC)amounted to app. PLN 6.49 billion in 2010 as compared to PLN 6.45billion in 2009. Ex-LTC sales revenues amounted to app. PLN 20.14billion (PLN 20.09 bn a year before). Net profit (including LTCcompensations) attributable to the equity holders of the parent companyreached app. PLN 3.01 billion in 2010 as compared to PLN 3.37 billion in2009.According to the expectations, after elimination of LTC compensationsimpact, the consolidated results are almost identical as in previousyear. With regard to the financial results it was a year of stability,during which we prepared for the expected growth in the next periods–said Tomasz Zadroga, PGE’s President and CEO.It’s worth mentioning that the proportion of the net profit attributableto the PGE shareholders in relation to the minority interest raisedsignificantly. In
2011, thanks to the buyout of minority shares executedat the end of December 2010, this proportion shall grow further,directly translating into significantly higher EPS– he added.According to the initial data, the trends in financial results visiblein the first 3 quarters were maintained till the end of 2010. Thedistribution segment result rose remarkably, what was caused by thegrowing return on capital included in the tariff and by a higher volumeof distributed energy. Significant growth was also achieved inrenewables segment result due to higher volume of energy generated bythe hydroelectric power plants and higher revenues from the greencertificates. Conventional energy segment result is similar to previousyear while wholesale trading segment and retail sales segment recordeddeclines resulting from the lower margins, lower wholesale volumes andhigher expenses related to the redemption of obligatory certificates oforigin.Estimated selected financial results for 2010 PLN bnRevenues: 20.47 (21.62)Long Term Contracts compensations: 0.33(1.53)Revenues ex-LTC: 20.14 (20.09)EBITDA: 6,82 (7,98)EBITDA ex-LTC: 6,49 (6,45)Net profit: 3,62 (4,34)Net income attributable to majority shareholders: 3,01 (3,37)Figurespresented above are estimates, have not been audited and may differ fromthe values that are to be published on March 21, 2011 in PGEconsolidated annual financial report. | |

dtiqdao

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-496 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Mysia 2
(ulica) (numer)
(22) 340 17 04 (22) 340 14 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-28 Tomasz Zadroga Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dtiqdao

Podziel się opinią

Share
dtiqdao
dtiqdao