Trwa ładowanie...
d3g8goh
d3g8goh
espi

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (43/2013)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (43/2013)
Share
d3g8goh

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG. W dniu 22 marca 2013 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 190.000.000,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów złotych), w tym: a) Emisja 1200 obligacji o łącznej wartości 120.000.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów złotych) z datą wykupu w dniu 23 kwietnia 2013 roku, o rentowności 3,68% w skali roku, została objęta przez Wielkopolską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników; b) Emisja 200 obligacji o łącznej wartości 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) z datą wykupu w dniu 12 kwietnia 2013 roku, o rentowności 3,68% w skali roku, została
objęta przez Górnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników; c) Emisja 500 obligacji o łącznej wartości 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) z datą wykupu w dniu 23 kwietnia 2013 roku, o rentowności 3,68% w skali roku, została objęta przez Karpacką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych). Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej
Obligacji. PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu. Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG. Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach tego Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 22 marca 2013 roku 674.300.000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony trzysta tysięcy złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, March 22nd 2013PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 43/2013The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by the Group subsidiaries.On March 22nd 2013, PGNiG issued notes (the “Notes”) under the Short-Term Note Issue Programme dated December 1st 2010 (the “Programme”). The aggregate par value of the Notes is PLN 190,000,000.00 (one hundred ninety million złoty), including:a) 1200 Notes with the total value of PLN 120,000,000.00 (one hundred twenty million złoty), maturing on April 23rd 2013 and yielding 3.68% per annum, which have been acquired by Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting;b) 200 Notes with the total value of PLN 20,000,000.00 (twenty million złoty), maturing on April 12th 2013 and yielding 3.68% per annum, which have been acquired by Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z
o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting;c) 500 Notes with the total value of PLN 50,000,000.00 (fifty million złoty), maturing on April 23rd 2013 and yielding 3.68% per annum, which have been acquired by Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the total vote at the General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offered in a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry form, and will be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.The Programme is a tool designed to effectively manage short-term liquidity within the PGNiG Group.Following the Note issue discussed above, the total par value of notes issued under the Programme and outstanding as at March 22nd 2013 is PLN
674,300,000.00 (six hundred seventy four million three hundred thousand złoty). | |

d3g8goh

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-22 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2013-03-22 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3g8goh

Podziel się opinią

Share
d3g8goh
d3g8goh