Trwa ładowanie...
d2rg5nw
d2rg5nw
espi

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (64/2011)

PGNIG - Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG (64/2011)
Share
d2rg5nw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 64 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje o nabyciu przez podmiot zależny papierów wartościowych wyemitowanych przez PGNiG.W dniu 26 kwietnia 2011 roku PGNiG wyemitowała obligacje ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji Krótkoterminowych z dnia 1 grudnia 2010 roku ("Program"). Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych), w tym:Emisja 100 obligacji o łącznej wartości 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) z datą wykupu w dniu 13 maja 2011 roku, o rentowności 4,37% w skali roku, została objęta przez Dolnośląską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., w której PGNiG posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczny głosów na Zgromadzeniu Wspólników.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Obligacje zostały wyemitowane jako zdematerializowane, niezabezpieczone obligacje dyskontowe na okaziciela. Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.PGNiG nie przewiduje wprowadzenia Obligacji do publicznego obrotu.Celem Programu jest efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.Po dokonaniu powyższej emisji, łączna wartość nominalna obligacji, wyemitowanych w ramach Programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 26 kwietnia 2011 roku 397.200.000,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście tysięcy złotych). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | PGNiG Notes Placed with the Group SubsidiariesCurrent Report No. 64/2011The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) reports on the acquisition of PGNiG debt securities by theGroup subsidiary. On April 26th 2011, PGNiG issued notes (the“Notes”)under the Short-Term NoteIssue Programme dated December 1st 2010 (the“Programme”). The aggregatepar value of the Notes is PLN 10,000,000.00 (ten million złoty),including:• one hundred Notes with the total value of PLN 10,000,000.00 (tenmillion złoty), maturing on May 13th 2011 and yielding 4.37% per annum,which have been acquired by Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.,in which PGNiG holds a 100% stake and has the right to 100% of the totalvote at the General Meeting.The par value of one Note is PLN 100,000.00 (one hundred thousand złoty).All the Notes are denominated in the Polish złoty and have been offeredin a private placement exclusively in the territory of Poland.The Notes are unsecured discount bearer notes in book-entry
form, andwill be redeemed at par value.PGNiG has no plans to introduce the Notes to public trading.The Programme is a tooldesigned to effectively manage short-termliquidity within the PGNiG Group.Following the Note issue discussed above, the total par value of notesissued under the Programme and outstanding as at April 26th 2011 is PLN397,200,000.00 (three hundred ninety seven million two hundred thousandzłoty). | |

d2rg5nw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A.
(pełna nazwa emitenta)
PGNIG Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-224 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marcina Kasprzaka 25
(ulica) (numer)
022 5835000 022 5835856
(telefon) (fax)
pr@pgnig.pl www.pgnig.pl
(e-mail) (www)
5250008028 012216736
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-04-26 Michał Szubski Prezes Zarządu
2011-04-26 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2rg5nw

Podziel się opinią

Share
d2rg5nw
d2rg5nw