Trwa ładowanie...
d4bcwe4

PGNIG - Obniżenie ratingu PGNiG SA przez Standard and Poor?s z "BBB" na "BBB-" (173/2012)

PGNIG - Obniżenie ratingu PGNiG SA przez Standard and Poor?s z "BBB" na "BBB-" (173/2012)

Share
d4bcwe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 173 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Obniżenie ratingu PGNiG SA przez Standard and Poor?s z "BBB" na "BBB-" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w dniu 28 listopada 2012 roku powziął wiadomość o tym, iż agencja ratingowa Standard and Poor?s ("S&P", "Agencja") dokonała obniżenia oceny kredytowej PGNiG z "BBB" na "BBB-" z perspektywą stabilną. W opinii S&P?s Spółka poniosła niespotykane dotąd straty na obrocie gazem spowodowane brakiem zgody organu regulacyjnego na odpowiednio szybkie uwzględnienie znacznego wzrostu kosztów importowanego gazu w obowiązujących w 2012 roku cenach sprzedaży gazu w Polsce. Przepisy regulujące polski rynek gazu wydają się uniemożliwiać Spółce przenoszenie kosztu pozyskania gazu na odbiorców końcowych, co czyni wyniki Spółki wrażliwymi na zmienność cen surowców. Agencja zwraca uwagę, że w 2011 roku wskaźniki finansowe Spółki uległy pogorszeniu z powodu ujemnych marż na sprzedaży gazu oraz wysokich wydatków inwestycyjnych. W opinii S&P podpisanie z OAO Gazprom/OOO "Gazprom eksport" aneksu do Kontraktu jamalskiego na dostawy gazu
pozwoli Spółce uniknąć dalszych strat oraz ustabilizuje wyniki finansowe i wskaźniki kredytowe. Agencja ocenia płynność PGNiG jako odpowiednią i nie przewiduje wystąpienia znaczących zmian w profilu ryzyka dla działalności w ciągu najbliższych dwóch lat, stąd perspektywa stabilna ratingu. Zarząd PGNiG ocenia sytuację płynnościową Spółki jako bezpieczną, a potrzeby finansowe Spółki w związku z realizacją programu inwestycyjnego w 2012 i 2013 roku jako zaspokojone, szczególnie po podpisaniu aneksu do Kontraktu jamalskiego skutkującego korzystniejszymi warunkami cenowymi w kontrakcie długoterminowym na dostawę gazu, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 157/2012. Zarząd PGNiG podkreśla, iż utrzymanie solidnego ratingu inwestycyjnego jest ważne, szczególnie w świetle prowadzonych inwestycji zwiększających bezpieczeństwo energetyczne państwa, ponieważ w istotny sposób wpływa na możliwość realizacji oraz koszt finansowania tych inwestycji. W związku z tym Zarząd PGNiG oczekuje, iż odpowiednie decyzje
związane z ceną paliwa gazowego, a także uruchomienie produkcji na nowych złożach poprawią wskaźniki finansowe Spółki, co w konsekwencji będzie miało pozytywny wpływ na ocenę kredytową. Równolegle Zarząd PGNiG, mając na celu poprawę sytuacji Spółki, rozpoczął działania restrukturyzacyjne, polegające na konsolidacji i optymalizacji aktywów w Grupie Kapitałowej PGNiG. Patrz także: raport bieżący nr 159/2011, 134/2012. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, November 27th 2012Standard and Poor’s lowers PGNiG's credit rating from BBB to BBB-Current Report No. 173/2012The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ("PGNiG" or the "Company”) reports that on November 28th 2012 it was notified that the rating agency Standard and Poor’s ("S&P" or the "Agency") downgraded PGNiG's credit rating from BBB to BBB-, with stable outlook.As stated by S&P the PGNiG Group reported unprecedented trading losses as a result of the regulator’s refusal to allow timely pass through of a significant increase in the cost of imported gas in 2012. The regulatory framework for Poland's gas market appears to prevent PGNiG from passing on the price of natural gas imports to end consumers, making the group highly vulnerable to volatility in commodity markets. The Agency has pointed out that the Company's financial ratios fell in 2011 due to negative margins on gas sales and high investment expenditure.S&P believes that the execution of annex to the Yamal
contract for gas supplies with OAO Gazprom/OOO Gazprom Export will enable the Company to avoid further losses and will stabilise its financial performance and credit metrics.The Agency perceives PGNiG's liquidity as adequate and does not anticipate any significant changes in its business risk profile over the next two years, which is reflected in the stable outlook.The PGNiG Management Board views the Company’s liquidity position as secure, with the 2012 and 2013 financing needs under the investment programme fully met, especially after signing the amendment bringing down the gas prices paid by the Company under its long-term Yamal contract (see Current Report No. 157/2012).The Management Board underlines that maintaining a sound investment rating is a priority, particularly in the context of the ongoing projects designed to enhance the country’s energy security, as it facilitates the execution and ensures less costly access to financing for the projects. In light of the foregoing, the Management Board
expects that the right decisions on gas prices and launch of production from new gas fields will bolster the Company’s financial ratios and provide rationale for an upgrade in its credit ratings.Seeking to improve the Company’s standing, the Management Board has also embarked on a restructuring process, including consolidation and optimisation of assets within the PGNiG Group.See also: Current Report No. 159/2011, Current Report No. 134/2012. | |

d4bcwe4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-28 Grażyna Piotrowska-Oliwa Prezes Zarządu
2012-11-28 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bcwe4

Podziel się opinią

Share
d4bcwe4
d4bcwe4