Trwa ładowanie...
d2g4cps

PGNIG - Podpisanie umów pomiędzy PGNiG SA a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (97/...

PGNIG - Podpisanie umów pomiędzy PGNiG SA a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA (97/2010)

Share
d2g4cps

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 97 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie umów pomiędzy PGNiG SA a Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka") informuje, że w dniu 29 grudnia 2010 roku zostały zawarte dwie umowy dotyczące usług przesyłu gazu ziemnego wysokometanowego i gazu ziemnego zaazotowanego:- umowa nr 2010/UP/0013/E o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego oraz- umowa nr 2010/UP/0008/L o świadczenie usługi przesyłania paliwa gazowego (gaz zaazotowany) ( dalej "Umowy").Obie Umowy zostały zawarte pomiędzy PGNiG i Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA z siedzibą w Warszawie ("Gaz-System").Przedmiotem umowy nr 2010/UP/0013/E jest świadczenie usług przesyłu gazu wysokometanowego wraz z określeniem warunków dostarczania paliwa gazowego do systemu przesyłowego i odbierania go z systemu przesyłowego.Przedmiotem umowy nr 2010/UP/0008/L jest świadczenie usług przesyłu gazu zaazotowanego wraz z określeniem warunków dostarczania paliwa gazowego do systemu przesyłowego i odbierania go z systemu przesyłowego.Umowy będą obowiązywały od 01 stycznia 2011 roku do
31 grudnia 2014 roku. Rozpoczęcie usługi przesyłania paliw gazowych nastąpi 01 stycznia 2011 roku.Okresem rozliczeniowym jest miesiąc gazowy (tj. od godziny 22 ostatniego dnia miesiąca bezpośrednio poprzedzającego bieżący miesiąc, do godziny 22 ostatniego dnia bieżącego miesiąca). Umowy nie zawierają specyficznych warunków, odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych.Szacunkowa wartość umowy nr 2010/UP/0013/E wynosi ok. 5,635 mld zł i przekracza 10% kapitałów własnych PGNiG. Tym samym umowa ta stanowi znaczącą umowę w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.Szacunkowa wartość umowy nr 2010/UP/0008/L wynosi ok. 329 mln zł.Szacunkowa łączna wartość Umów w całym okresie ich
obowiązywania wynosi ok. 5,96 mld zł netto i została wyliczona na podstawie obecnie obowiązującej taryfy na przesył gazu ziemnego oraz opracowanych przez PGNiG prognoz wysokości taryf przesyłowych w kolejnych latach.Szacunkowa łączna wartość umów zawartych z Gaz-System oraz podmiotami od niego zależnymi w okresie ostatnich 12 miesięcy przez PGNiG i spółki zależne od PGNiG wynosi ok. 19,5 mld zł z uwzględnieniem umów opisanych powyżej. Umową o najwyższej wartości jest umowa zawarta w dniu 18 marca 2010 roku pomiędzy PGNiG a Polskim LNG SA z siedzibą w Świnoujściu o szacunkowej wartości ok. 13,11 mld zł, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 12/2010 z dnia 18 marca 2010 roku. Spółka Polskie LNG SA jest w 100% zależna od spółki Gaz-System.Patrz także:- raport bieżący nr 12/2010 z dnia 18 marca 2010 roku?umowa regazyfikacji gazu z Polskim LNG SA (spółka w 100% zależna od OGP GAZ-SYSTEM SA)- raport bieżący nr 76/2007 z dnia 01 października 2007 roku?poprzednia umowa z OGP GAZ-SYSTEM SA na usługę
przesyłu paliwa gazowego | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Execution of Agreements Between PGNiG SA and Operator GazociągówPrzesyłowych GAZ-SYSTEM SACurrent Report No. 97/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(”PGNiG”,”the Company”) hereby reports that on December 29th 2010 twoagreements were signed for the provision of high-methane andnitrogen-rich gas transmission services, including:- GasTransmission Agreement No. 2010/UP/0013/E, and- Nitrogen-Rich GasTransmission Agreement No. 2010/UP/0008/L (the”Agreements”).The parties to both Agreements are PGNiG and Operator GazociągówPrzesyłowych GAZ-SYSTEM SA of Warsaw (”Gaz-System”).Agreement No. 2010/UP/0013/E covers the provision of high-methane gastransmission services and stipulates the terms and conditions of supplyof the gas fuel to and its collection from the transmission systemAgreement No. 2010/UP/0008/L covers the provision of nitrogen-rich gastransmission services and stipulates the terms and conditions of supplyof the gas fuel to and its collection from the transmission
system.The Agreements will be effective from January 1st 2011 until December31st 2014. The transmission of gas will commence on January 1st 2011.The settlement period will be a gas month running from 10pm on the lastday of the month immediately preceding the current month until 10pm onthe last day of the current month. The Agreements do not contain anyspecific terms or conditions which would differ from standard terms andconditions used in similar agreements. The Agreements provide for nocontractual penalties.The estimated value of Agreement No. 2010/UP/0013/E is approximately PLN5,635bn, which exceeds 10% of PGNiG's equity. Therefore, it is asignificant agreement within the meaning of the Regulation of theMinister of Finance’s Regulation on current and periodic information tobe published by issuers of securities and conditions for recognition asequivalent of information whose disclosure is required under the laws ofa non-member state, dated February 19th 2009.The estimated value of Agreement No.
2010/UP/0008/L is approximately PLN329m.The estimated aggregate value of the two Agreements over their entireterm is approximately PLN 5.96bn (VAT-exclusive). It has been estimatedbased on the gas transmission tariff as currently in effect, as well asthe in-house projections of the transmission tariff in the followingyears.The estimated aggregate value of the agreements executed between PGNiGand its subsidiaries with Gaz-System and its subsidiaries over the pasttwelve months (including the Agreements discussed above) isapproximately PLN 19.5bn. The agreement of the highest value is theagreement of March 18th 2010 between PGNiG and Polskie LNG SA ofŚwinoujście, whose value is estimated at approximately PLN 13.11bn. TheCompany reported the conclusion of that agreement in Current Report No.12/2010 of March 18th 2010. Polskie LNG SA is a wholly-owned subsidiaryof Gaz-System.See also:- Current Report No. 12/2010 of March 18th 2010–Regasification Services Contract with Polskie LNG SA (a wholly-ownedsubsidiary of
OGP GAZ-SYSTEM SA)- Current Report No. 76/2007 ofOctober 1st 2007– Previous Gas Transmission Agreement with OGPGAZ-SYSTEM SA | |

d2g4cps

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Michał Szubski Prezes Zarządu
2010-12-29 Mirosław Szkałuba Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2g4cps

Podziel się opinią

Share
d2g4cps
d2g4cps