Trwa ładowanie...
d1euk40

PGNIG - Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu "Kawernowy Podzie...

PGNIG - Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" (94/2010)

Share
d1euk40

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 94 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wystawienie weksla z tytułu podpisania umowy na dofinansowanie projektu "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, iż w dniu 28 grudnia 2010 roku wystawił weksel własny niezupełny wraz z deklaracją do weksla w wysokości 23.125.370,00 zł ("Weksel") na rzecz Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie.Weksel zabezpiecza należyte wykonanie zobowiązań PGNiG z tytułu podpisanej w dniu 22 grudnia 2010 roku umowy o dofinansowanie projektu pt. "Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno" w ramach działania 10.1 pt. "Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego", priorytetu X pt. "Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii" w ramach "Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007?2013".Zgodnie z deklaracją wekslową, weksel może być wypełniony, w przypadku:?- wykorzystania kwoty dofinansowania niezgodnie z przeznaczeniem,?- wykorzystania kwoty dofinansowania z naruszeniem procedur obowiązujących przy realizacji Projektu pt. "Podziemny Magazyn Gazu
Mogilno",?- pobrania kwoty dofinansowania nienależnie lub w nadmiernej wysokości,?- w przypadku rozwiązania umowy - braku zwrotu przez PGNiG całości lub części wypłaconego dofinansowania w terminie 30 dni od daty rozwiązania umowy.Patrz również: Raport bieżący nr 89/2010 z dnia 22 grudnia 2010 roku | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Promissory Note Issued in Connection with Agreement for PartialFunding of Project“Mogilno Cavern Underground Storage Facility”Current report no. 94/2010The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA(“PGNiG”) hereby reports that on December 28th 2010 it issued a blankpromissory note with a promissory note declaration for up to PLN23,125,370.00 (“the Promissory Note”) for the benefit of Instytut Naftyi Gazu (the Oil and Gas Institute) of Kraków.The Promissory Note serves as a guarantee of PGNiG’s proper performanceof the agreement for partial financing of the Project“Mogilno CavernUnderground Storage Facility” of December 22nd 2010. The agreement wasexecuted as part of Measure 10.1“Development of Transmission Systemsfor Electricity, Natural Gas and Crude Oil, as well as Construction andReconstruction of Natural Gas Storage Facilities” envisaged in PriorityX“Energy Security including Diversification of Energy Sources” underthe Infrastructure and Environment Operating Programme for
2007–2013.Pursuant to the promissory note declaration, the Promissory Note may befilled in if:- the partial financing is not used as originally intended,- thepartial financing is used in breach of the procedures applicable to theimplementation of the Project“Mogilno Cavern Underground StorageFacility”,- PGNiG uses the partial financing despite lack ofentitlement or uses more of the partial financing than it is entitled touse,- In the event of termination of the agreement– PGNiG fails toreturn, in whole or in part, the partial financing provided to it within30 days from the termination date.See also: Current Report No. 89/2010 of December 22nd 2010 | |

d1euk40

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-29 Radosław Dudziński Wiceprezes Zarządu
2010-12-29 Sławomir Hinc Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

Podziel się opinią

Share
d1euk40
d1euk40