Trwa ładowanie...
d788nqb

PHN S.A. - Wybór Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polski ...

PHN S.A. - Wybór Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. przez Radę Nadzorczą (9/2015)

Share
d788nqb

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. przez Radę Nadzorczą | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej ?Spółka? lub ?Emitent?) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na mocy Uchwały podjętej w dniu 6 lutego 2015 r. powołała z dniem 6 lutego 2015 r. Pana Mateusza Matejewskiego na stanowisko Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. Pan Mateusz Matejewski od dnia 29 kwietnia 2011 r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A., a z dniem 20 października 2014 r. został oddelegowany przez Radę Nadzorczą do czasowego sprawowania funkcji Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi Spółki na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Pan Mateusz Matejewski w dniu 6 lutego 2015 r. złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Pan Mateusz Matejewski to absolwent Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek Zarządzanie w Administracji Publicznej, absolwent studiów MBA Executive INE PAN oraz
uczestnik licznych szkoleń z zakresu zarządzania poszczególnymi obszarami działalności przedsiębiorstwa, w tym zarządzania projektowego oraz procesowego. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobył w trakcie wieloletniej pracy w strukturach administracji publicznej (1999 ? 2009), następnie jako Dyrektor Centrum Usług Wspólnych odpowiadał za proces przekształcenia organizacyjno-prawnego jednostki oraz za procesy restrukturyzacyjne. Brał udział w tworzeniu Centralnego Zamawiającego dla administracji rządowej. W latach 2013 ? 2014 Wiceprezes Zarządu w Soda Polska Ciech S.A. odpowiedzialny za restrukturyzację, utrzymanie ruchu oraz IT. Do głównych osiągnięć zawodowych należy przede wszystkim zaliczyć przeprowadzenie szeregu przekształceń, restrukturyzacji oraz optymalizacji procesów zachodzących w organizacji. Wieloletni Przewodniczący Rad Nadzorczych: GEOVITA S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami ?AGRO? S.A. oraz PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. Od momentu powstania Polskiego Holdingu Nieruchomości
S.A. ? Członek Rady Nadzorczej Spółki. Pan Mateusz Matejewski oświadczył, że nie ma po jego stronie konfliktu interesów przy pełnieniu funkcji Wiceprezesa ? Członka Zarządu ds. Zarządzania Aktywami Nieruchomościowymi. Ponadto Pan Mateusz Matejewski oświadczył, że poza przedsiębiorstwem Spółki nie prowadzi w stosunku do niej aktywności konkurencyjnej oraz nie wykonuje żadnych czynności w spółkach prowadzących działalność konkurencyjną, jako Członek organów spółki kapitałowej lub jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz nie bierze udziału w funkcjonowaniu innej konkurencyjnej osoby prawnej jako członek jej organu. Pan Mateusz Matejewski oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 9/2015 of February 6, 2015 Appointment of Vice-President, Board Member for Asset Management of Polski Holding Nieruchomości S.A. – by the Supervisory Board _ Legal basis (selected in ESPI): Art. 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information _ The Management Board of Polski Holding Nieruchomości S.A. (the “Company” or “Issuer”) hereby informs that the Company’s Supervisory Board, under Resolution of February 6, 2015, appointed Mr. Mateusz Matejewski for the position of Vice-President, Board Member for Asset Management of Polski Holding Nieruchomości S.A. as of February 6, 2015. From April 29, 2011, Mr. Mateusz Matejewski served as Member of the Supervisory Board of Polski Holding Nieruchomości S.A., and on October 20, 2014, was named Vice-President, Board Member for Asset Management on a temporary basis for a period not exceeding 3 months. On February 6, 2015, Mr. Mateusz Matejewski resigned from the function of Member of the Issuer’s Supervisory Board.
Mateusz Matejewski graduated from the Institute of Public Affairs of the Jagiellonian University, where he studied Management in Public Administration. He also completed an MBA Executive program of the Institute of Economics of the Polish Academy of Sciences, as well as numerous training courses on enterprise management, including project and process management. Mateusz Matejewski gained his professional experience while working in public administration (1999–2009). After that, as Director of the Shared Service Center, he was responsible for the entity’s organizational and legal transformation and restructuring processes. He participated in establishing the Central Procurement Entity (Centralny Zamawiający) for government administration. In 2013–2014, he served as Vice-President of the Management Board of Soda Polska Ciech S.A., where he was in charge of restructuring processes, traffic maintenance and IT. His main professional achievements include successful transformation and restructuring, as well as
organizational optimisation processes. For many years, he was President of the Supervisory Board of GEOVITA S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami „AGRO” S.A. and PGE Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. Since the establishment of Polski Holding Nieruchomości S.A., he has worked as Member of the Company’s Supervisory Board. Mr. Mateusz Matejewski declared that there is no conflict of interest in fulfilling his role of Vice-President, Board Member for Asset Management. Moreover, Mr. Mateusz Matejewski declared that he carries out no competitive business outside the Company and that he conducts no activities at the Company’s competitors, as Member of governing bodies of a company or as a shareholder in a civil law partnership, and that he does not participate in the activities of any competitive incorporated entity as a member of its governing body. Mr. Mateusz Matejewski also declared that he is not entered in the Register of Insolvent Debtors, maintained under the National Court Register Act of August
20, 1997 (Journal of Laws of 2007 No. 168, item 1186, as amended). _ Legal basis: Article 5.1.22 and Article 28 of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent. _ | | |
| | | | |

d788nqb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PHN S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-124 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | al. Jana Pawła II | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 850 91 00 | | +48 22 850 91 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5252504978 | | 142900541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-02-06 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d788nqb

Podziel się opinią

Share
d788nqb
d788nqb