Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

PHN S.A. - Zawarcie umów pożyczek w ramach Grupy Kapitałowej (5/2015)

PHN S.A. - Zawarcie umów pożyczek w ramach Grupy Kapitałowej (5/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PHN S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów pożyczek w ramach Grupy Kapitałowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Polski Holding Nieruchomości S.A. (dalej ?Emitent?) informuje, iż w dniu 26 stycznia 2015 r. spółka zależna od Emitenta ? Warszawski Holding Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej ?WHN?) zawarła trzy umowy pożyczki z podmiotami zależnymi od Emitenta. Przedmiotem zawartych umów jest udzielnie na rzecz WHN pożyczek w formie limitu odnawialnego w łącznej wysokości 226 mln zł, z czego (1) 59 mln zł przez Intraco S.A. z siedzibą w Warszawie, (2) 47 mln zł przez PHN 3 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (3) 120 mln zł przez PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Warszawie. Umowy zostały zawarte do dnia 31 grudnia 2018 r. a ich istotne warunki, nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Stopa procentowa dla pożyczek określona jest jako suma stopy procentowej WIBOR 1M oraz marży. Umowy nie zawierają postanowień dotyczących kar umownych oraz zastrzeżonych warunków lub terminu. Łączna wartość umów pożyczek zwartych przez WHN przekracza 10%
wartości kapitałów własnych Emitenta, tym samym spełnia kryterium uznania za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3 w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Current report No. 5/2015 of January 27, 2015 *Concluding loan agreements within PHN S.A. Group * _ Legal basis: Article 56.1.2 of the Act on Public Offering – current and periodical information _ The management board of PHN (the “Issuer”) has announced that on January 26, 2015, one of the Company’s subsidiaries – Warszawski Holding Nieruchomości S.A. based in Warsaw (“WHN”) – concluded three loan agreements with the Issuer’s subsidiaries. The subject of the concluded agreements is the granting of loans to WHN in the form of revolving limit of a total value of PLN 226 million, including (1) PLN 59 million by Intraco S.A. z based in Warsaw, (2) PLN 47 million by PHN 3 Sp. z o.o. based in Warsaw and (3) PLN 120 million by PHN 4 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. based in Warsaw. The agreements were concluded for a period until December 31, 2018, and their material terms and conditions do not deviate from standard provisions used in such agreements. The interest rate for the loans is the sum
of WIBOR 1M interest rate and margin. The agreements do not include provisions about contractual penalties or provisions subject to meeting additional conditions or deadlines. The total value of loan agreements concluded by WHN exceeds 10% of the Issuer’s equity, which meets the criterion of significant agreement. _ Legal basis: Article 5.3 in relation with Article 9 of the Regulation of Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodical information published by issuers of securities and the conditions of recognizing information required by the regulations of non-member states as equivalent (Journal of Laws 2009 No. 33, item 259, as amended). _ | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
PHN S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
al. Jana Pawła II 12
(ulica) (numer)
+48 22 850 91 00 +48 22 850 91 01
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
5252504978 142900541
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Artur Lebiedziński Prezes Zarządu
2015-01-27 Włodzimierz Stasiak Członek Zarządu ds. finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx